oviembléma         http://www.b-szemesnikekovi.hu/refintlogo_color_small%283%29.png        http://www.b-szemesnikekovi.hu/baziskep.png

 

 

BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA

033910 OM azonosító

 

BÁZISINTÉZMÉNYI MUNKATERVE

a 2017/2018-as tanévre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: 2017. 07. 27.

 

Készítette: Nyárádi Zoltánné                                                         Szentiványi Jánosné

                        koordinátor                                      ph                    intézményvezető/

 

 

Jóváhagyta: Kaposvár, 2017. ………………                     ………………………………….

                                                                                   ph                    Dr. Kis Szilvia                                                                                                                     főosztályvezető                                                                                            Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ

 


I.                   Bázisintézményi célunk:

Bázisintézményi célunk, hogy minél több pedagógussal megismertessük az intézményünkben évek óta működő jó gyakorlatokat, módszertani modelleket. Bemutató órával, szakmai konzultáció szervezésével, helyszíni mentorálással szeretnénk az érdeklődő intézmények módszertani kultúráját gazdagítani, a jó gyakorlat beépítését támogatni saját pedagógiai gyakorlatukba.

Azt a személyre szabott bánásmódot szeretnénk bemutatni, amiben gyerekek egyéni sajátosságaira, szabadságára, egyéniségére, eltérő képességeire, tapasztalataira, aktív, tevékeny részvételére építünk az óvodai élet során. Ebben a gyakorlatban a pedagógus szerepe megváltozik, szakít a hagyományos formákkal, partneri viszony alakul pedagógus és gyermek között, sokkal nagyobb teret enged a gyermekek igényeinek, döntéseinek, helyzetmegoldásának, ismeretközlő, irányítóból, segítővé, tanácsadóvá válik. Eredményeink tükrében az alkalmazható tudást, kompetenciákat, újszerű módszereket tennénk mások számára is elérhetővé. Példával szeretnénk mintát adni az új típusú, korszerű, az új helyzetekhez konstruktívan alkalmazkodó pedagógusi magatartásra, szemléletre.

A jó gyakorlat, az adott játék tevékenység megmutatja azokat a lehetőségeket, amelyek elengedhetetlenek a mai társadalmi kihívásoknak való megfeleléshez. A jövőben is hasznosítható tudással rendelkező gyerekeket nevel, olyan készségek és képességek birtokába juttatja őket, amelyekkel a XXI. század világában el tudnak igazodni. Életre nevel, elősegíti az önálló döntés, tervezés, helyzetmegoldás képességének kialakulását. A gyermekek természetes kíváncsiságára, érdeklődésére épít, felhasználja az előzetes ismereteket, tapasztalatokat. Az indirekt tanulás folyamatában a gyermek problémahelyzeteket old meg, összefüggéseket fedez fel, motivált az eredmények elérésében, az életszerű helyzetek megoldásában. Ez egy újszerű tanulási folyamat- ahol a pedagógus és a gyermek együtt végzett tevékenységei változatos lehetőségeket kínálnak a szociális készségek és képességek fejlődéséhez. A pedagógus a gyermek jelzéseire reagálva indirekt módon irányít. A gyakorlat bebizonyította, hogy az alapkészségek, képességek projekttel, újszerű tanulási módszerekkel óvodáskorban jól fejleszthetők. Szívesebben vesznek részt a gyerekek a közös munkában. A csoport valamennyi tagja aktív. A lassabban fejlődők, hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózási esélye nagyobb. Javulnak a gyerekek közti kapcsolatok, közelebb kerülnek egymáshoz. Látványos a szociális és érzelmi fejlődés.  Újszerű tanulásszervezési technikák segítségével megalapozza azokat a kulcskompetenciákat, amelyek lehetővé teszik a sikeres iskolakezdést, megkönnyítik az átmenetet, és az iskolai életre való motiváltság a gyermek adottságainak megfelelő teljesítményt eredményezi. Az óvodában a játék, a szabad foglalkozások, a gyerekek és a felnőttek együtt végzett tevékenységei változatos lehetőségeket kínálnak a szociális készségek, képességek fejlődéséhez, összességében hozzájárulnak a pedagógus hátránycsökkentő nevelőmunkájához.

A képzésben résztvevő óvodapedagógusoknak bemutatnánk, hogy óvodánkban párhuzamos tevékenységek biztosítása során céljainkat, feladatainkat hogyan érjük el a dráma, kooperatív játékok, tevékenységek módszereinek alkalmazásával. Milyen újszerű tanulási módszereket, és hogyan alkalmazunk különféle korú gyermekek csoportjaiban.  Megmutatnánk, hogy óvodában a játékokon keresztül hogyan valósítható meg az inkluzív szemléletet, a különbözőségek elfogadására, tiszteletére nevelés. A szociális érzékenység mellett hogyan valósítható meg a reális én-tudat kialakítása.


 

II.                Programnaptár

Hónap

Időpont

Program megnevezése

Helyszíne

Programvezető/felelős

Tervezett létszám (fő)

szeptember

 

 

 

 

 

október

16 – 20.

9-12 óra

 

Projekttel nevelés,

újszerű tanulási módszerek az óvodában./Jó gyakorlat bemutatása.

Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda

Nyárádi Zoltánné intézményi koordinátor

Szentiványi Jánosné programvezető

20 pedagógus

 

november

20 – 24.

9 – 12 óra

Bemutó foglakozás, szakmai konzultáció

Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda

Foglalkozást tartó óvónők

Szentiványi Jánosné programvezető

16 pedagógus

Szentiványi Jánosné intézményvezető

POK vezető

december

4 – 8.

9 - 12 óra

Szakmai műhely

Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda

Nyárádi Zoltánné intézményi koordinátor

Szentiványi Jánosné programvezető

20 pedagógus

január

 

 

 

 

 

február

12 - 16.

9 -12 óra

Intézményi innováció bemutatása „Együtt lenni jó” az óvoda és a családok együttműködése- Jó gyakorlat bemutatása

Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda

Szentiványi Jánosné programvezető

Nyárádi Zoltánné intézményi koordinátor

Salamonné Kiss Andrea

20 pedagógus Szentiványi Jánosné intézményvezető

 

március

5 – 9.

9- 12 óra

Bemutató foglalkozás szakmai konzultáció

Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda

Foglalkozást tartó óvónők

Szentiványi Jánosné programvezető

16 pedagógus

április

16- 20.

9-12 óra

Szakmai műhely

Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda

Bemutató foglalkozást tartó óvónők

Nyárádi Zoltánné intézményi koordinátor

Szentiványi Jánosné programvezető

 

20 pedagógus

május

7 – 11.

9- 12 óra

Adaptációs lehetőségek: szakmai konzultáció, műhely

Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda

Szentiványi Jánosné programvezető

Nyárádi Zoltánné intézményi koordinátor

20 pedagógus

június

 

 

 

 

 


I.                   A jógyakorlat/modell/innováció bemutatása

 

Időpont

(pontos megjelöléssel!)

Programismertető

(a fenti programelemek részletes bemutatása)

Célcsoport

Módszere (előadás, szakmai konzultáció, műhely, bemutató óra, hospitálás, stb)

Programvezető/felelős

 

 

 

 

 

 

2017. 10. 18- 20.

9-12 óra

 

Jó gyakorlat bemutatása: Projekttel nevelés, újszerű tanulási módszerek az óvodában.

Óvodapedagógusok

Intézményvezetők

Jó gyakorlat elmélete - ppt előadás, videó, szakmai anyagok bemutatása a jó gyakorlatról

Nyárádi Zoltánné intézményi koordinátor

Szentiványi Jánosné óvodavezető

2017. 11.

20-24.

9-12 óra

Kooperatív és drámajáték óvodai alkalmazhatósága óvodai korcsoportokban -bemutató foglalkozás

/Milyen újszerű tanulási módszereket, és hogyan alkalmazunk különféle korú gyermekek csoportjaiban párhuzamos tevékenységek biztosítása során./

Óvodapedagógusok

Intézményvezetők

Bemutató foglalkozás, szakmai konzultáció, reflexió

Bemutató foglalkozást tartó Óvónők

Nyárádi Zoltánné intézményi koordinátor

Szentiványi Jánosné óvodavezető

2017.12.

4-8.

9-12 óra

Újszerű módszerek alkalmazása a megváltozott pedagógus szerep tükrében - műhely munka. /Korszerű nevelési módszerek, alkalmazásának fontossága, megváltozott pedagógus szerep, melyek azok a tulajdonságok, sajátosságok, melynek birtokában eleget tud tenni a pedagógus a vele szemben támasztott korszerű követelményeknek, elvárásoknak./

Óvodapedagógusok

Intézményvezetők

PPt előadás, szakmai konzultáció, műhely munka

Nyárádi Zoltánné intézményi koordinátor

Szentiványi Jánosné óvodavezető

 

 

 

 

 

2018. 02.

12-16.

9-12 óra

Jó gyakorlat bemutatása: „Együtt lenni jó” az óvoda és a család együttműködésének újszerű formái.

Óvodapedagógusok

Intézményvezetők

Előadás, szakmai konzultáció, szakmai anyagok bemutatása

Szentiványi Jánosné programvezető

Nyárádi Zoltánné intézményi koordinátor

Salamonné Kiss Andrea

2018. 03.

5-9.

9-12 óra

Kooperatív és drámajáték  óvodai alkalmazhatósága óvodai korcsoportokban -bemutató foglalkozás

/Milyen újszerű tanulási módszereket, és hogyan alkalmazunk különféle korú gyermekek csoportjaiban párhuzamos tevékenységek biztosítása során./

Óvodapedagógusok

Intézményvezetők

Bemutató foglalkozás, szakmai konzultáció, reflexió

Bemutató foglalkozást tartó Óvónők

Nyárádi Zoltánné intézményi koordinátor

Szentiványi Jánosné óvodavezető

2018.04.

16-20.

9-12 óra

Projekttel nevelés, kooperatív módszerek a képesség, készség fejlesztés, tehetséggondozás, hátránycsökkentés tükrében. /Óvodában a játékokon keresztül hogyan valósítható meg az inkluzív szemléletet, a különbözőségek elfogadására, tiszteletére nevelés, képesség és készség fejlesztés/

Óvodapedagógusok

Intézményvezetők

hospitálás, bemutató foglalkozás, szakmai műhely munka,

Bemutató foglalkozást tartó Óvónők

Nyárádi Zoltánné intézményi koordinátor

Szentiványi Jánosné óvodavezető

2018. 05.

7-11.

9-12 óra

Adaptációs lehetőségek jó gyakorlatunkkal kapcsolatban.  /Jó gyakorlat szakmai, intézményi környezetének ismertetése, hasznosíthatósága, értékelések, elkészült szakmai anyagok bemutatása, mentorálási lehetőségek./

Óvodapedagógusok

Intézményvezetők

Előadás, konzultáció, szakmai műhely munka

Nyárádi Zoltánné intézményi koordinátor

Szentiványi Jánosné óvodavezető

Salamonné Kiss Andrea