Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda és Mini Bölcsőde

OM azonosítója: 033910

BÁZISINTÉZMÉNYI MUNKATERVE

a 2019/2020-as tanévre
Kelt: Balatonszemes 2019 augusztus 15.

 

Készítette: Miklós Andrea                                                           Szentiványi Jánosné

                        koordinátor                                                              intézményvezető

 

 

Jóváhagyta: Kaposvár, 2019. 08. 31                                                 Dr. Kis Szilvia                                                                                                                   főosztályvezető

                                                                                                          Oktatási Hivatal

           Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ

 


 

I.                   Bázisintézményi célok

Bázisintézményi célunk, hogy minél több pedagógussal megismertessük az intézményünkben évek óta működő jó gyakorlatokat, módszertani modelleket. Bemutató órával, szakmai konzultáció szervezésével, helyszíni mentorálással és elektronikus megosztással szeretnénk az érdeklődő intézmények módszertani kultúráját gazdagítani, a jó gyakorlat beépítését támogatni saját pedagógiai gyakorlatukba.

Azt a személyre szabott bánásmódot szeretnénk bemutatni, amiben gyerekek egyéni sajátosságaira, szabadságára, egyéniségére, eltérő képességeire, tapasztalataira, aktív, tevékeny részvételére építünk az óvodai élet során. Ebben a gyakorlatban a pedagógus szerepe megváltozik, szakít a hagyományos formákkal, partneri viszony alakul pedagógus és gyermek között, sokkal nagyobb teret enged a gyermekek igényeinek, döntéseinek, helyzetmegoldásának, ismeretközlő, irányítóból, segítővé, tanácsadóvá válik. Eredményeink tükrében az alkalmazható tudást, kompetenciákat, újszerű módszereket tennénk mások számára is elérhetővé. Példával szeretnénk mintát adni az új típusú, korszerű, az új helyzetekhez konstruktívan alkalmazkodó pedagógusi magatartásra, szemléletre.

A jó gyakorlat, az adott játék tevékenység megmutatja azokat a lehetőségeket, amelyek elengedhetetlenek a mai társadalmi kihívásoknak való megfeleléshez. A jövőben is hasznosítható tudással rendelkező gyerekeket nevel, olyan készségek és képességek birtokába juttatja őket, amelyekkel a XXI. század világában el tudnak igazodni. Életre nevel, elősegíti az önálló döntés, tervezés, helyzetmegoldás képességének kialakulását. A gyermekek természetes kíváncsiságára, érdeklődésére épít, felhasználja az előzetes ismereteket, tapasztalatokat. Az indirekt tanulás folyamatában a gyermek problémahelyzeteket old meg, összefüggéseket fedez fel, motivált az eredmények elérésében, az életszerű helyzetek megoldásában. Ez egy újszerű tanulási folyamat- ahol a pedagógus és a gyermek együtt végzett tevékenységei változatos lehetőségeket kínálnak a szociális készségek és képességek fejlődéséhez. A pedagógus a gyermek jelzéseire reagálva indirekt módon irányít. A gyakorlat bebizonyította, hogy az alapkészségek, képességek projekttel, újszerű tanulási módszerekkel óvodáskorban jól fejleszthetők. Szívesebben vesznek részt a gyerekek a közös munkában. A csoport valamennyi tagja aktív. A lassabban fejlődők, hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózási esélye nagyobb. Javulnak a gyerekek közti kapcsolatok, közelebb kerülnek egymáshoz. Látványos a szociális és érzelmi fejlődés.  Újszerű tanulásszervezési technikák segítségével megalapozza azokat a kulcskompetenciákat, amelyek lehetővé teszik a sikeres iskolakezdést, megkönnyítik az átmenetet, és az iskolai életre való motiváltság a gyermek adottságainak megfelelő teljesítményt eredményezi. Az óvodában a játék, a szabad foglalkozások, a gyerekek és a felnőttek együtt végzett tevékenységei változatos lehetőségeket kínálnak a szociális készségek, képességek fejlődéséhez, összességében hozzájárulnak a pedagógus hátránycsökkentő nevelőmunkájához.

A képzésben résztvevő óvodapedagógusoknak bemutatnánk, hogy óvodánkban párhuzamos tevékenységek biztosítása során céljainkat, feladatainkat hogyan érjük el a dráma, kooperatív játékok, tevékenységek módszereinek alkalmazásával. Milyen újszerű tanulási módszereket, és hogyan alkalmazunk különféle korú gyermekek csoportjaiban.  Megmutatnánk, hogy óvodában a játékokon keresztül hogyan valósítható meg az inkluzív szemléletet, a különbözőségek elfogadására, tiszteletére nevelés. A szociális érzékenység mellett hogyan valósítható meg a reális én-tudat kialakítása.

Szakmai napok keretében bemutatnánk, hogy intézményünkben család és óvoda hatékony együttműködése hogyan valósul meg. Úgy gondoljuk, hogy a szülőkkel való jó kapcsolat segíti a pedagógust is, hogy a gyermeket jobban megismerje, ki tudja választani azt a stratégiát, amelynek segítségével a szülőket rá tudja hangolni a gyermek érdekében az optimális együttműködésre. A közös programok, az együttes készülődés, közös fellépés, az egymásra való odafigyelés, a közösségi élmény együttes átélése erősítik az emberi kapcsolatokat, így megszilárdítják a család és óvoda együttműködését is. A gyermeket körülvevő szűkebb és tágabb környezet, a család és óvoda összhangja biztonságérzetet közvetít, amely védelmet nyújt és teljessé teszi a gyermek személyiségének kibontakozását. Jó gyakorlatunk tapasztalatai alapján számunkra már bizonyított, hogy az intézményes nevelés sikeressége nagymértékben függ attól, hogy a nevelő mennyire ismeri az egyes gyermekek családi hátterét, a családi nevelés jellemzőit, mennyire támaszkodik annak értékeire, és hogyan tudja támogatni a szülőket gyermekeik nevelésében, szülői kompetenciájuk erősítésében. A szülők többsége azt szeretné, hogy gyermekei sikeresek legyenek az életben. Ehhez a gyermekeknek sok támogatásra van szükségük, melyet a szülőknek a mindennapi feladataik, munka és stressz mellett egyre nehezebb biztosítaniuk. A szűkebb és tágabb támogató közösségek az esetek többségében már nincsenek meg a szülők körül, így szülői feladataik megoldásában főként csak magukra számíthatnak. A család, a szülők és a gyermekek támogatásában így a kisgyermekeket nevelő intézmények, szolgáltatások egyre hangsúlyosabbá válnak, mind a gyakorlati segítségben, mind a gyermekekkel, gyermekneveléssel kapcsolatos információk nyújtása terén. Ehhez szeretnénk segítséget adni a hozzánk látogatóknak, a szülőkkel történő újszerű együttműködési formák közös tevékenységek bemutatásával.


 

I.                   Programnaptár

Hónap

Időpont

Program megnevezése

Helyszíne

Programvezető/felelős

Maximális létszám (fő)

szeptember

 

 

 

 

 

október

14-18.

„Együtt lenni jó”- család és óvoda együttműködésének újszerű formái

Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda és Mini Bölcsőde

Miklós Andrea

intézményi koordinátor

Szentiványi Jánosné

intézményvezető

Programfelelős

20 fő

november

18-21.

Hagyományőrzés

Szüreti felvonulás forgatókönyvének megosztás elektronikusan

 

Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda és Mini Bölcsőde

Miklós Andrea

intézményi koordinátor

Szentiványi Jánosné

intézményvezető

 

 

december

9-13.

Zene ovi foglalkozás

Saját innováció bemutatása

 

Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda és Mini Bölcsőde

Miklós Andrea

intézményi koordinátor

Szentiványi Jánosné

intézményvezető

Tscheppen Andrea óvónő

20 fő

január

20-24.

Preventív torna az óvodánkban

Lemorzsolódás megelőzését támogató program

Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda és Mini Bölcsőde

Miklós Andrea

intézményi koordinátor

Szentiványi Jánosné

intézményvezető

Vargáné Paulusz Edit óvónő

20 fő

február

24-28.

Elektronikus csoport napló használata óvodánkban

saját innováció elektronikus megosztása

Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda és Mini Bölcsőde

Miklós Andrea

intézményi koordinátor

Szentiványi Jánosné

intézményvezető

 

március

16-19.

Projekttel nevelés a képesség, készségfejlesztés, tehetséggondozás és a hátránycsökkentés tükrében.

Jógyakorlat bemutatása

 

Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda és Mini Bölcsőde

Miklós Andrea

intézményi koordinátor, foglalkozást tartó óvónő

Szentiványi Jánosné

intézményvezető

 

 

15 fő

április

20-24.

 Digitális játékok, feladatok interaktív tábla használatával óvodában

Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda és Mini Bölcsőde

Miklós Andrea

intézményi koordinátor, foglalkozást tartó óvónő

Szentiványi Jánosné

intézményvezető

15 fő

május

18-22

„Együtt lenni jó”- család és óvoda együttműködésének újszerű formái

Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda és Mini Bölcsőde

Miklós Andrea

intézményi koordinátor

Szentiványi Jánosné

óvodavezető

óvónők, nagyszülők

 

 

20 fő

június

 

 

 

 

 


II.                A jógyakorlat/modell/innováció bemutatása

Időpont

(a hét megjelölésével:pl: október 8-13. közötti!)

Programismertető

(a fenti programelemek részletesebb bemutatása rövid téma megjelöléssel)

Célcsoport

(kinek szervezzük: óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus, stb..)

Módszere (előadás, szakmai konzultáció, műhely, bemutató óra/foglalkozás, hospitálás, elektronikus megosztás, stb)

Programvezető/felelős

október 14-18.

 15-18 óra

„Együtt lenni jó”- család és óvoda együttműködésének újszerű formái

Családi barkács délután

Madárijesztő készítés (gyerekek, szülők, óvónők)

pedagógusok, szakértők, szülők

jó gyakorlat bemutatása

foglakozás látogatás

szakmai konzultáció

Miklós Andrea

intézményi koordinátor

Szentiványi Jánosné

intézményvezető

Program felelős

november 18-21.

Hagyományőrzés

Szüreti felvonulás forgatókönyvének megosztás elektronikusan

 

pedagógusok, szakértők, szülők

elektronikus megosztás

Miklós Andrea

intézményi koordinátor

Szentiványi Jánosné

intézményvezető

 

december 9-13

10-12-óra

Zene ovi foglalkozás. Tehetséggondozás élményszerű zenei foglalkozás keretében. Saját innováció bemutatása

óvodapedagógusok, zenetanárok,  szakértők, szülők

Bemutató foglalkozás, szakmai konzultáció, reflexió

Miklós Andrea

intézményi koordinátor

Szentiványi Jánosné

intézményvezető

Tscheppen Andrea óvónő

január 20-24

10-12 óra

Preventív torna az óvodánkban. Egészségfejlesztő/tartás és lábboltozat javító/ testmozgás játékosan.

Lemorzsolódás megelőzését támogató program

pedagógusok, szakértők, gyógy testnevelők, szülők

Bemutató foglalkozás, szakmai konzultáció, reflexió

Miklós Andrea

intézményi koordinátor

Szentiványi Jánosné

intézményvezető

Vargáné Paulusz Edit óvónő

február 24-28.

Elektronikus csoport napló használata óvodánkban

saját innováció bemutatása, tapasztalatok bemutatása elektronikus úton

óvodapedagógusok

elektronikus megosztás

Miklós Andrea

intézményi koordinátor

Szentiványi Jánosné

intézményvezető

 

március 16-19

10-12 óra

Projekttel nevelés a képesség, készségfejlesztés, tehetséggondozás és a hátránycsökkentés tükrében.

Újszerű tanulási módszerek/dráma és kooperatív játékok/

Víz projekt

Jógyakorlat bemutatása

Pedagógusok, intézményvezetők, szakértők, dajka, szülők

Bemutató foglalkozás, szakmai konzultáció, reflexió

Miklós Andrea

intézményi koordinátor, foglalkozást tartó óvónő

Szentiványi Jánosné

intézményvezető

április 20-24.

10-12 óra

Digitális játékok, feladatok interaktív tábla használatával óvodában

Pedagógusok, intézményvezetők, szakértők, dajka, szülők

Bemutató foglalkozás, szakmai konzultáció, reflexió

Miklós Andrea

intézményi koordinátor, foglalkozást tartó óvónő

Szentiványi Jánosné

intézményvezető

május 18-22.

9-12 óra

„Együtt lenni jó”- család és óvoda együttműködésének újszerű formái. Nagyszülők bevonása az óvodai életbe, projektbe.

Bemutató foglalkozás,

jó gyakorlat bemutatása, előadás

 

Pedagógusok, intézményvezetők, szakértők, dajka, szülők

Bemutató foglalkozás, szakmai konzultáció, reflexió

Miklós Andrea

intézményi koordinátor

Szentiványi Jánosné

óvodavezető

óvónők, nagyszülők