A Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda


SZERVEZETI ÉS       MŰKÖDÉSI

 

     S Z A B Á L Y Z A T A

 

 

 

Balatonszemes, 2013. március 29.                                 

 


TARTALOM

 

I. Bevezető
1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja                                                                     4.
2. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi alapja                                               . 4.
3. A kiterjedés köre                                                                                                        4.


II. Általános információk az intézményről      
1. Az intézmény neve, címe, a vezetők elérhetősége                                                          . 5.
2. Az intézmény költségvetéssel kapcsolatos adatai                                                             6.

3. Az intézmény alapfeladatai, alapfeladathoz kapcsolódó

 kiegészítő tevékenységek és ellátásuk rendje                                                               

7.


III.  Az intézmény vezetése, felépítése        
1.  Intézmény vezetője 8.

2.  Az intézmény vezetői jogkörrel felruházott személyei

       (feladat és hatáskör)                                                                                                    

8.

3. Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott

       feladat- és hatáskörök                                                                                                 

9.
4. Az óvoda alkalmazottai 9.
5. Vezető és helyettes akadályoztatása esetén helyettesítés                                                    9.

6.  A vezetők közötti feladatmegosztást, a kiadmányozás

       és a képviselet szabályai (az intézmény által kibocsátott iratok

       kibocsátásának módja)                                                                                               


10.

7. Belső ellenőrzés rendje, (cél, ellenőrzött területek,

      ellenőrzés gyakorisága, ellenőrzést végzők)                                                                  .

11.


IV. Működés                                                                                                                  .
1.  Szervezeti működés rendje 17.
2.  Nyitva tartás, az intézmény munkarendje                                                                         17.
2.1 A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje                                                     18.
2.2 A gyermekvédelem sajátságos feladatai óvodánkban                                                      19.
2.3 Az intézményi védő, óvó előírások                                                                                 19.
2.4 Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők                                           21.

2.5 Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak

      jogviszonyban az óvodával                                                                                             

22.
2.6 Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje                                    23.

2.7 Az ünnepek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával

      kapcsolatos feladatok                                                                                                


24.

2.8  Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok

       kezelési rendje                                                                                                            

26.
2.9. Az iratkezelés helyi rendje                                                                                            27.
2.10 Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek felé                                                                   27.
2.11  A telefonhasználat rendje                                                                                           27.
2.12 Az óvoda működési rendjét meghatározó dokumentumok                                           27.


V. Kapcsolatok
1. Belső kapcsolatok                                                                                                     . 28.
1.1 A nevelőtestület                                                                                                            28.
1.2 A szakmai munkaközösség:                                                                                          29.
1.3 A szülők és az óvodai nevelők kapcsolattartási rendje                                                   29.
1.3.1 A szülői szervezet                                                                                                      29.
1.3.2 Az óvodaszék                                                                                                           30.
2. Külső kapcsolatok                                                                                                      
2.1 A Reich Károly Általános Iskola 30.
2.2 Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat                                                                          30.
2.3 A  Latinovits Zoltán Művelődési Ház és Könyvtár                                                       . 30.
2.4 A gyermekorvos                                                                                                           30.
2.5 A fogorvos                                                                                                                   31.
2.6 A védőnő                                                                                                                   31.
2.7 A Gyermekjóléti Szolgálat                                                                                             31.
2.8 A településen jelenlévő Egyházak képviselőivel                                                              31.
2.9 A Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézetekkel                                                              31.


VI. Záró rendelkezések                                                                                                   31.


Mellékletek    
1.sz .Általános munkaköri leírások     33.
2.sz. Adatvédelmi Szabályzat  38.
3.sz. Iratkezelési szabályzat                                                                                          47.I.Bevezető

 

1./A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja:

 

Az óvoda működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az SZMSZ határozza meg a Knt. 25.§ alapján.

 

2./ Az SZMSZ  /módosítás/  létrejött az alábbi jogszabályok, rendeletek alapján

 

• 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről

• 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

• 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

• 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

• 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.)

• 368/2011.(XII31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ámr.)

• 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

• 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről,

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

• 62/2011. (XII.29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

• 1993. évi XCIII. törvény A munkavédelemről

• 335/2005. (XII.29.) Kormányrendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

• 1995. évi LXVI. törvény A közokiratokról, közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

• 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről

• 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról

 

 

3./A kiterjedés köre :

 

-          az óvodába járó gyermekek közössége

-          a gyermekek szülei, törvényes képviselői

-          a nevelőtestület

-          az intézményvezető, vezető- helyettes, szakmai munkaközösség-vezető

-          a nevelőmunkát segítők  /dajkák/

-          egyéb munkakörben dolgozók.

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

II. Az óvoda általános jellemzői

 

1. Az intézmény neve :        Balatonszemesi  Nyitnikék  Óvoda

 

1. 2 Az intézmény székhelye és címe: 8636. Balatonszemes, Szabadság utca 54.

 

1.3 Az intézmény elérhetősége

   telefonon:   84/360 126, 84/560 034 

                                      e-mail-en:    nikekovi@t-online.hu   

 

1.4 Az óvodavezető elérhetősége

   telefonon:   30/240 6995, 84/560 034 

                                      e-mail-en:    nikekovi@t-online.hu   

 

2. Az intézmény OM azonosítója:   033910 

2.1  Az intézmény törzskönyvi

                        azonosító száma:       655369

                

2.2 Az intézmény alapítója:             Balatonszemes  Község  Önkormányzata

 

2.3 Az alapítás dátuma:                   1982.01.01.

 

2.4 Az alapító okirat kelte, száma: 89/2012 (IV.23.)

 

2.5  Az intézmény fenntartói:          Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

                                                         Balatonőszöd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

                                                         Somogytúr Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
  társulási szerződés alapján

 

2.6  Az intézmény irányító szervei

és székhelyük:                                   Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

                                                           8636. Balatonszemes, Bajcsy-Zsilinszky u. 23.

                                                           Balatonőszöd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

                                                           8637. Balatonőszöd, Szabadság u. 89.

                                                           Somogytúr Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

8683. Somogytúr, Árpád u. 34.

társulási szerződés alapján

I.Bevezető

 

1./A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja:

 

Az óvoda működésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az SZMSZ határozza meg a Knt. 25.§ alapján.

 

2./ Az SZMSZ  /módosítás/  létrejött az alábbi jogszabályok, rendeletek alapján

 

• 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről

• 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

• 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

• 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

• 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.)

• 368/2011.(XII31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ámr.)

• 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

• 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről,

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

• 62/2011. (XII.29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

• 1993. évi XCIII. törvény A munkavédelemről

• 335/2005. (XII.29.) Kormányrendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

• 1995. évi LXVI. törvény A közokiratokról, közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

• 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről

• 26/1997. (IX.3.) NM-rendelet iskola-egészségügyi ellátásról

 

 

3./A kiterjedés köre :

 

-          az óvodába járó gyermekek közössége

-          a gyermekek szülei, törvényes képviselői

-          a nevelőtestület

-          az intézményvezető, vezető- helyettes, szakmai munkaközösség-vezető

-          a nevelőmunkát segítők  /dajkák/

-          egyéb munkakörben dolgozók.

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

II. Az óvoda általános jellemzői

 

1. Az intézmény neve :        Balatonszemesi  Nyitnikék  Óvoda

 

1. 2 Az intézmény székhelye és címe: 8636. Balatonszemes, Szabadság utca 54.

 

1.3 Az intézmény elérhetősége

   telefonon:   84/360 126, 84/560 034 

                                      e-mail-en:    nikekovi@t-online.hu   

 

1.4 Az óvodavezető elérhetősége

   telefonon:   30/240 6995, 84/560 034 

                                      e-mail-en:    nikekovi@t-online.hu   

 

2. Az intézmény OM azonosítója:   033910 

2.1  Az intézmény törzskönyvi

                        azonosító száma:       655369

                

2.2 Az intézmény alapítója:             Balatonszemes  Község  Önkormányzata

 

2.3 Az alapítás dátuma:                   1982.01.01.

 

2.4 Az alapító okirat kelte, száma: 89/2012 (IV.23.)

 

2.5  Az intézmény fenntartói:          Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

                                                         Balatonőszöd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

                                                         Somogytúr Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
  társulási szerződés alapján

 

2.6  Az intézmény irányító szervei

és székhelyük:                                   Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

                                                           8636. Balatonszemes, Bajcsy-Zsilinszky u. 23.

                                                           Balatonőszöd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

                                                           8637. Balatonőszöd, Szabadság u. 89.

                                                           Somogytúr Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

8683. Somogytúr, Árpád u. 34.

társulási szerződés alapján


2.7 Az intézmény jogállása:             Önálló jogi személyiséggel rendelkező és szakmailag önálló működésű költségvetési szerv (önálló bankszámlaszámmal és adószámmal- vezetője az óvodavezető, aki képviseli az óvodát, és gyakorolja az óvoda alkalmazottai felett a munkáltatói jogkört, mint „felsőbb vezető”.

 

 

2.8 Az intézményi vagyon feletti

rendelkezés joga :      Az intézmény az óvodai neveléshez rendelkezésre bocsátott ingó- és ingatlanvagyont tevékenysége során szabadon használhatja. Azt a jó gazda gondosságával tartozik kezelni, gyarapítani. Az ingatlan a Balatonszemes Község Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező „korlátozottan forgalomképes” vagyontárgy, amely felett az intézmény nem jogosult rendelkezni, nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg.

2.9 A költségvetés  tervezése,

végrehajtása :            Az intézmény fenntartási és működési költségeit a naptári évekre összeállított és a fenntartó által jóváhagyott költségvetésben irányozza elő.  A fenntartó szervnek kell gondoskodnia a feladatok ellátásához szükséges pénzeszközökről.

 

2.10 Az intézmény bankszámla száma: 11743040-16800579

 

2.11 Az intézmény adószáma:                     16800579-2-14

 

2.12 Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata :

 

hosszú  bélyegző :     BALATONSZEMESI NYITNIKÉK  ÓVODA

                                                                                              8636 Balatonszemes

                                                                                              Szabadság u. 54.

 

körbélyegző:   BALATONSZEMESI NYITNIKÉK  ÓVODA 

 Balatonszemes, Szabadság u.54.

                                                                                  közepén az ország címerével

 

2.13 Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak:

óvodavezető

                                                                       óvodavezető- helyettes

 

2.14 Az intézményi kiadmányozás joga az óvodavezetőt illeti meg.

            Kiadmányozza:

                        - az óvoda működését megállapító szabályzatokat, vezetői intézkedéseket,

                        - a helyi önkormányzatot érintő, az intézmény nevében kiadott leveleket,

                        - a szakigazgatási és szakhatósági szervek, a központi államigazgatási szervek területi szervei, valamint a bíróságok
                          és ügyészségek vezetői részére címzett iratokat,

                        - a munkáltatói, kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörrel összefüggő döntések iratait,

                        - óvodai beszámolókat, munkaterveket, éves ellenőrzési terveket és értékelések dokumentumait,

                        - az intézményi költségvetéseket és költségvetési beszámolókat,

                        - az előirányzat módosításokat,

                        - a rendszeres statisztikai jelentéseket,

                        - mindazon iratokat, melyek az óvoda egészét érintik.

3. Az intézmény alap feladatai:                   Óvodai nevelés, ellátás. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása. Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység.

 

3.1 Egyéb tevékenységei :                            szociális ellátás,  étkeztetés.

 

3.2 Az intézmény funkciói:

-          óvó- védő:  a gyermekek egyéni biztonságérzetének megteremtése;

-          szociális: a társas együttélés alapvető normáinak megismertetése, formálása. A gyermekekkel az ÉN-től a MI-ig vezető út (szociabilitás) bejárása.

-          nevelő- és személyiségfejlesztő: az óvodásgyerek alaptevékenységébe (a játékba) ágyazott ismeretszerzés és a harmonikus személyiségfejlesztés megvalósítása.

 

3.3 Az óvoda szakmai tekintetben ö n á l l ó.

Szervezetével és működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben dönt, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

A működéssel kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában, ellenőrzésében részt vesznek a pedagógusok, a szülők, az óvodaszék a jogszabályban meghatározottak szerint. Knt. 24.§

Az óvoda anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet is folytathat, ha nem sérti az alapfeladatainak ellátását. Ezt az összeget a költségvetés megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni és nem lehet elvonni.

 

3.4 Az óvodai csoportok száma: 3

      Maximális gyermeklétszám: 84 fő

 

3.5 Az óvodában alkalmazottak létszáma:

a 2011.évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2. sz. melléklete alapján van meghatározva.

 

3.6 Az óvoda jogszabályban előírt nyilvántartásokat

köteles vezetni, a köznevelés információs rendszerébe bejelentkezni, valamint az Országos statisztikai adatgyűjtési program keretében adatokat szolgáltatni.

 

3.7 A nyilvánosság biztosítása:

Hozzáférhető: Az óvoda alapdokumentumai az óvoda honlapján, és az óvoda nyitvatartási ideje alatt a nevelői könyvtárban hozzáférhetők a szülők, érdeklődők számára.

Az óvodában a nevelőmunka az Óvodai Nevelés Országos   Alapprogramja alapján folyik.  Ez  alapján  készült   Pedagógiai Programunkat /PP/ elfogadás után nyilvánosságra hoztuk.

Tájékoztatás kérhető az óvodavezetőtől és a helyettestől.

Az óvoda Pedagógiai Programja tartalmazza: azokat  a  nevelési  célokat  és feladatokat, amelyek  biztosítják  a  gyermekek egészséges testi, értelmi,erkölcsi és érzelmi fejlődését és azokat a  kritériumokat, melyek az iskolai életre való felkészüléshez szükségesek.

Az óvodás gyermek fejlődéséről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell - 20/2012.(VIII.31. EMMI rendelet 63.§ (1)

III.  Az óvoda vezetése, vezetési szerkezete,

szervezetének és a vezetők helyettesítésének sorrendje:

 

Az óvoda vezetője: az óvoda élén az óvodavezető áll, aki felelős az óvoda szakszerű működéséért.

 

Az óvoda vezetői jogkörrel felruházott személyei: óvodavezető, vezető helyettes,

                                                                                      munkaközösség –vezető

 

Az óvoda alkalmazotti közösségét valamennyi közalkalmazott alkotja.

Az óvoda nevelőtestületét az óvodapedagógusok alkotják, akik szakmai munkaközösséget hozhatnak létre.

A nevelőmunkát segítő alkalmazottak önálló csoportot alkotnak.

Kisegítő alkalmazott: takarító

Műszaki alkalmazott a karbantartó.

 

Az óvoda nyitva tartásának ideje alatt vezetőnek kell lennie az intézményben.

A vezetők helyettesítési sorrendje:             óvodavezető

                                                                        vezető helyettes

                                                                        munkaközösség vezető

 

Az óvodavezető akadályoztatása esetén a helyettes felelősséggel látja el helyettesítését. Kivételt képeznek ez alól az azonnali döntést nem igénylő ügyek, illetve amelyek a vezető kizárólagos hatáskörébe tartoznak Az óvodavezető tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körű. Tartós távollétnek a két hét, illetve ennél hosszabb időtartam minősül.

 

1.      Az óvodavezető :    

Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Dönt  az  intézmény  működésével  kapcsolatban  minden  olyan  ügyben,  amelyet  jogszabály,  kollektív  szerződés  nem  utal   más hatáskörébe.

 

Feladatai:

-          a nevelőtestület vezetése

-          a pedagógiai munka irányítása, ellenőrzése,

-          a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése,

-          a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,

-          a nemzeti és óvodai ünnepélyek méltó megszervezése,

-          a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása,

-          a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése,

-          az óvodaszékkel, munkavállalói érdekképviseleti szervvel és a szülői szervezettel való együttműködés,

-          a gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása,

-          a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése,

-          a pedagógus etika normáinak betartása és betartatása,

-          szakmai ellenőrzés indítása a nevelőmunka, egyes alkalmazott munkája színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából,

-          a jogszabályok, rendeletek betartása és betartatása.

A feladatok területi csoportosítása:

-          pedagógiai,

-          munkaügyi,

-          gazdálkodási,

-          tanügy – igazgatási

Továbbá az óvodavezető feladata még a kapcsolattartás, koordináló tevékenység a Közös Önkormányzati Hivatalokkal,  Szemesért KFT-vel, Általános Iskola igazgatójával, Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal, Szakmai Szolgáltatóval, Önkormányzati Közkonyhával, szakszervezettel.

 

Az óvodavezető munkáját a nevelőtestület és a szülők közössége a vezetői megbízásának második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés alapján értékeli. Az  országos  pedagógiai- szakmai  ellenőrzés  az  óvodavezető munkájának ellenőrzése és értékelése során a felmérés eredményét is figyelembe veszi.

 

Az óvodavezető munkaidejének felhasználását és beosztását a Knt. 5.sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően maga  határozhatja meg.

 

2.      Az óvodavezető- helyettes: 

A vezető  közvetlen  munkatársa,  vezetői  tevékenységét  az  óvodavezető  közvetlen  irányítása  mellett végzi. Felette a munkáltatói jogokat az óvodavezető gyakorolja. Munkaköri leírását az óvodavezető készíti el.

-          A vezető távollétében teljes felelősséggel végzi a vezetési feladatokat.

-          Munkáját  azok  a  pedagógiai  és egyéb  feladatok alkotják,  amelyeket  közös egyeztetés és megbeszélés után az óvodavezető írásban meghatároz

Feladatai:

-          Részt vesz a pedagógiai munkaterv előkészítésében.

-          Segíti a vezető ellenőrzési munkáját. Ellenőrzi a pedagógiai adminisztráció határidejének betartását.

-          Megszervezi, adminisztrálja a helyettesítéseket.

-          Összefogja a reszortfelelősök munkáját.

-          Segíti az óvodapedagógusok éves beiskolázási tervének elkészítését.

-          Véleményével, javaslattételével segítséget ad a vezetőnek a dolgozók kitüntetésre javaslásához.

-          Ellenőrzi és szervezi a technikai dolgozók munkáját.

-          Jelzi a szükséges javítási munkálatokat. Javaslatot tesz a selejtezésre.

-          Segíti a munkarend kialakítását.

-          Aktívan részt vesz a beszerzésekben.

-          Kiadja és nyilvántartja a tisztasági szereket.

-          Ellenőrzi az udvari élet tartalmas megszervezését.

-          Előkészíti a jogszabályban előírt intézményi belső szabályzatokat.

-          Ellenőrzi, segíti a HACCP rendszer működését.

Részletes feladatait a munkaköri leírás határozza meg.

Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörökre.

Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kétszer kiterjed:

-          a munkaköri leírásban szabályozott feladatok végrehajtására

-          a belső ellenőrzések tapasztalataira

-          az óvodát érintő megoldandó feladatok jelzésére

Képviseleti joga: a helyettesítési rend szerint és az óvodavezető megbízása alapján képviseli az óvodát a külső szervek előtt.

Kiadmányozási joga: jelen szabályzat rendelkezései alapján

 

A helyettes megbízásakor a nevelőtestület véleményezési jogkörrel rendelkezik.


3. A munkaközösség-vezető

A  szakmai  munkaközösséget  irányítja,  az  óvodavezető  bízza  meg  egy  nevelési  évre,  legfeljebb  öt  évre.  Tevékenységét   az óvodavezető írásos megbízás alapján, munkaköri leírásának megfelelően végzi.

Az óvodavezető vagy helyettes távollétében felelős az intézmény működéséért.

Feladata:

-          a szakmai munkaközösség önálló, felelős vezetése,

-          a munkaközösség működési tervének elkészítése,

-          a működéshez szükséges feltételek biztosítása,

-          az értekezletek összehívása, bemutató foglalkozások szervezése,

-          az új módszerek,eszközök, elméleti és gyakorlati ismeretek közzététele,

-          a pedagógiai munka színvonalának emelése,

-          az  intézmény  szakmai  munkájának  irányításában  való  részvétel,  tervezésében,  szervezésében  és  ellenőrzésében,  összegző véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítő eljárásában,

-          a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak nevelőmunkájának segítése,

-          kutatások, kísérletek segítése, szakirodalmi anyag feldolgozása, felhasználása a gyakorlati munka korszerű segítéséhez,

-          írásos elemzés, értékelés a munkaközösség munkájáról, a  nevelési  év  végén,  beszámoló  a  nevelőtestület  előtt, javaslatok  a továbbfejlesztéshez,

-          a  pedagógiai  szemlélet  korszerűsítése,  a  gyakorlati  pedagógia  kiemelkedő  eljárásainak  terjesztése, a pedagógusok közötti munkakapcsolat fejlesztése,

-          mérési szempontok, módszerek, eljárások kimunkálása a munkaközösség tagjaival,

-          a gyermekek neveltségi, fejlettségi szintjének folyamatos ellenőrzése, mérése, értékelése,

-          a pedagógusok továbbképzésének szervezése,segítése.

Részletes feladatait a munkaköri leírás határozza meg.

Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörökre.

Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kétszer kiterjed:

-          a munkaköri leírásban szabályozott feladatok végrehajtására

-          a belső ellenőrzések tapasztalataira

-          az óvodát érintő megoldandó feladatok jelzésére

Képviseleti joga: a helyettesítési rend szerint és az óvodavezető megbízása alapján képviseli az óvodát a külső szervek előtt.

Kiadmányozási joga: jelen szabályzat rendelkezései alapján

 

A nevelőmunka belső ellenőrzésének rendje

Az óvodavezető, a helyettes, valamint  a munkaközösség-vezető munkamegosztás alapján, a  pedagógiai munka eredményessége és az intézmény zavartalan működése érdekében ellenőrzi, értékeli  a  közalkalmazottak  munkáját. Az ellenőrzési ütemtervet  a vezetői feladatterv tartalmazza.

Az ellenőrzés kiterjed: a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének minőségére,

                                     munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre.

Az ellenőrzés fajtái :    tervszerű, szempontok szerinti ellenőrzés,

                                     spontán, alkalomszerű ellenőrzés  a napi felkészültség felmérésére. Az  ellenőrzés  tapasztalatait  értékelni
                                     kell. Az általános tapasztalatokat a vezető ismerteti, megbeszéli a nevelőtestülettel.

A vezetői ellenőrzés rendje, szabályai

 

Cél: az intézményen belül a működéssel, ellenőrzéssel kapcsolatos hatáskörök meghatározása és nyilvánvalóvá tétele.

 

 

Óvodánk vezetési szerkezete

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Takarító-kisegítő

 

 

 

 

 

 

Az ellenőrzés fogalma:

Az intézmény működésének, a feladatellátás megfelelőségének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján.

Az ellenőrzés a hatékony működést segíti elő, a tények okait keressük, célja, a hiányok pótlása, a hibák javítása, az eredmények és a hatékony módszerek megjelenítése.

 

Az intézményi ellenőrzés-értékelés átfogó rendszere

 

Az ellenőrzés és értékelés formája

Az ellenőrzés és értékelés tárgya, tartalma

Az ellenőrzésre, értékelésre jogosult

Az ellenőrzés, értékelés megrendelője

 

 

 

         Külső

 

törvényességi

 

fenntartó

(általa megbízott személy)

Fenntartó,

Jegyző

 

szakmai-pedagógiai

 

 

A fenntartó által megbízott szakértő

OH által megbízott szakértő

 

 

szakhatósági

 

ÁNTSZ

Számvevőszék,

Munkaügyi főfelügyelet,

Gyámhatóság

 

 

 

       Belső

 

szakmai-pedagógiai

szakértő,

óvodavezető,

munkaközösség- vezető,

támogató csoport- vezető

 

 

óvodavezető,

óvónő,

szülő

 

törvényességi

munkáltatói,

gazdálkodási,

tanügy-igazgatási

 

óvodavezető,

óvodavezető- helyettes

 

 

Az ellenőrzés módszerei, eszközei:

            ° csoportos vagy egyéni interjú

            ° helyszíni megfigyelés

            ° beszámoltatás

            ° dokumentumelemzés

            ° mérések, számítások

 

Az ellenőrzés során használt mutatók:

            igen/nem

            teljesült/nem teljesült

 

 

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

 

AZ ELLENŐRZÉS TERÜLETEI

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

PEDAGÓGIAI, TANÜGY-IGAZGATÁSI

Csoportnaplók ellenőrzése

Igazolás

©

 

 

 

 

©

 

 

 

©

 

 

Mulasztási naplók ellenőrzése

Igazolás

 

©

©

©

©

©

©

©

©

©

 

©

Statisztika

Igazolás

 

©

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ünnepek, hagyományok

Igazolás

 

 

¨

©

¨

©

©

¨

©

 

 

 

Tematikus (nevelési területek)

Igazolás

©

©

¨

©

 

¨

©

©

©

Ş

 

 

Kirándulások

Igazolás

 

¨

 

 

 

 

 

 

¨

©

 

 

Szülői értekezletek, fogadóórák

Igazolás

©

 

©

 

 

 

©

©

 

 

 

 

Kapcsolattartás

Igazolás

 

 

 

 

 

 

 

 

Ş

 

 

 

 

Ş

©

 

 

MUNKÁLTATÓI FELADATOK

Új dolgozók segítése

Igazolás

 

 

©

¨

¨

 

 

 

¨

©

 

 

Átruházott jogkörök

Igazolás

 

 

 

©

 

 

 

 

 

©

 

 

Munkaidő betartása

Igazolás

 

©

Ş

©

Ş

©

Ş

©

Ş

©

Ş

©

Ş

Technikai dolgozók munkavégzése

Igazolás

©

Ş

©

Ş

©

Ş

 

 

 

©

Ş

©

Ş

©

Ş

GAZDÁLKODÁS

Takarékos gazdálkodás

Igazolás

©

Ş

©

Ş

©

Ş

©

Ş

©

Ş

©

Ş

Beszerzések

Igazolás

©

 

 

©

 

 

 

 

©

 

 

©

Eszköz nyilvántartás

Igazolás

©

 

 

Ş

 

 

 

Ş

 

 

 

 

 

Ş

Leltár
Igazolás

©

 

 

 

Ş

 

 

 

Ş

 

 

 

Ş

Karbantartás

Igazolás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ş

Ş

©

Biztonságtechnikai előírások

Igazolás

Ş

 

©

 

Ş

 

©

 

Ş

 

©

 

Helyettesítés, túlóra

Igazolás

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

Szabadságolás

Igazolás

©

 

 

 

©

 

 

©

 

 

 

 

Házipénztár kezelése

Igazolás

 

©

 

 

 

 

©

 

©

 

 

 

Pedagógus továbbképzés elszámolás

Igazolás

 

 

 

©

 

 

 

 

©

 

 

 

Bélyegzőkezelés

Igazolás

©

 

 

©

 

 

 

 

 

©

 

 

 

 

 

 

 

EGYÉB

 

 

Munkavédelmi előírások betartása, Baleset megelőzés

Igazolás

©

Ş

©

Ş

©

Ş

©

Ş

©

Ş

©

Ş

Munkavédelmi oktatás

Igazolás

 

©

 

 

©

 

 

 

 

 

 

 

Munkavédelmi eszközök használata

Igazolás

 

Ş

 

 

Ş

 

 

©

 

 

Ş

 

Ş

A konyha higiéniája

Igazolás

©

Ş

©

Ş

©

Ş

©

Ş

©

Ş

©

Ş

Az óvoda tisztasága

Igazolás

Ş

 

 

Ş

 

 

Ş

 

©

 

 

 

Az udvar tisztasága

Igazolás

Ş

 

 

Ş

 

 

Ş

 

©

 

 

 

Dekoráció

Igazolás

©

 

 

¨

 

 

¨

 

¨

 

 

Ş

 

 

Jelmagyarázat:

©                  Óvodavezető

Ş        Óvodavezető- helyettes

¨       Munkaközösség -vezető

 

 

  1. Az  óvodában  folyó   belső  ellenőrzés  a  jogszabályokban  és az  óvoda  belső  szabályzataiban  (elsősorban  a  pedagógiai programban, a szervezeti és működési szabályzatban és a házirendben) meghatározott előírásoknak megfelelést vizsgálja.

 

  1. Az óvodai belső ellenőrzés rendjét a PP- ben foglaltakon túl az SZMSZ, illetve az éves munkaterv részeként összeállított vezetői ellenőrzési terv határozza meg.

 

  1. A nevelőmunka ellenőrzését (és a hozzá kapcsolódó méréseket) végzik:

a.)    óvodapedagógusok  esetében:  az  óvodavezető,  a  munkaközösség vezető, a munkaközösség az óvodavezető által megbízott óvodapedagógus, valamint külső szakértők,

b.)    a nevelőmunkát segítő dajkák körében az óvodavezető és helyettes,

c.)    a gyermekek esetében: az óvodapedagógusok, valamint külső szaktanácsadók és szakértők.


  1. A nevelőmunka ellenőrzése elsősorban az alábbi területekre terjed ki:

-          Az óvónő- gyermek kapcsolatra, a gyermek személyiségének ismeretére, tiszteletben tartására, fejlesztésére.

-          A dajka és óvónő, dajka és gyermek kapcsolatra.

 

a.) Az óvónők nevelőmunkáján belül:

-          A szülőkkel való kapcsolattartásra.

-          A nevelőmunka színvonalára:                                                                   l az óvónő előzetes felkészülése és tervező munkája,

l a nevelőmunka felépítése és szervezése,

l az alkalmazott módszerek,

l a gyermekek ellenőrzése és értékelése,

l a nevelőmunka dokumentálása- csoportnapló, gyermekek megfigyelési lapja, fejlesztési tervek, családlátogatási feljegyzések,

-          A gyermekvédelmi feladatok ellátására.

 

     b.) A dajkák nevelőmunkát segítő tevékenységén belül:

-          A   feladatok  elosztására,  megbeszélésére,   értékelésére,  a  gyermekekkel   kapcsolatos   bánásmódra, kommunikációra, viselkedésre.

 

c.)    A gyermekek fejlődésének terén:

- a gyermekek személyisége,

- viselkedése, szokásrendje,

- értelmi, érzelmi, akarati tulajdonságai,

- testi fejlettsége.

 

  1. Az   óvónők  nevelőmunkájának  és  a  nevelést  segítő  dajkák  munkájának   ellenőrzése  folyamatosan  történik  az  évente összeállított vezetői ellenőrzési terv alapján.

 

  1. A  gyermekek  fejlődésének  nyomon  követése,  ellenőrzése  folyamatosan  történik  az  óvoda  pedagógiai  programja és  a fejlesztés tartalma a kis-, középső-, nagycsoport számára című terv, valamint a havi nevelési tervek alapján.

 

Az ellenőrzés a feladatok rendszeres, hibátlan, és színvonalas teljesítésének megállapítására irányul.

Az ellenőrzés akkor jó, ha konkrét, objektív, folyamatos és tervszerű.

 

Az  ellenőrzés  rendszerének  működtetésében  megelőző  vagy  javító  intézkedéseket  hoz  a  vezető, melynek hatását szintén  méri.

Ennek érdekében az intézmény vezetője a következő eljárásrendet adja ki

Az intézményi ellenőrzés rendszere

Hatóköre: alkalmazotti kör

Felelős: óvodavezető

 

Szabályozás:

Óvodánkban az ellenőrzés az éves szintre lebontott ellenőrzési terv szerint történik.

Az ellenőrzést az óvoda vezetősége végzi  az  ellenőrzési tervben meghatározott feladatmegosztással. Az ellenőrzés megtörténtét,  az ellenőrzést végző személy az „Igazolás” rubrikába kézjegyével igazolja.

A vezetőség tagjai az ellenőrzés lebonyolítását követően írásban beszámolnak tapasztalataikról az óvodavezetőnek. A beszámolóban megfogalmazzák korrekciós javaslataikat.

 Az  érintettek  tájékoztatása  az  ellenőrzés  tapasztalatairól  az óvodavezető feladata. Az ellenőrzésről  feljegyzés vagy jegyzőkönyv készül, melyet megbeszélés után az ellenőrzött dolgozó aláírásával tudomásul vesz.

 A szükséges intézkedéseket a beszámolókat követően az óvodavezető teszi meg, és meghatározza az utóellenőrzés idejét.

 A nevelőmunka területén a „csoportlátogatások” lebonyolításáról külön terv és feljegyzés készül meghatározott szempontok alapján, mely az éves munkaterv része.

 

A vezetői, intézményi értékelés rendje, szabályai

 

            Ţ Az intézményi értékelés rendje

Az értékelés folyamatszabályozó tevékenység, melynek közép pontjában minden esetben az eredményesség és a minőség áll.

Célja: ezek javítása, a rendszer egészének vagy egyes elemeinek és funkciójának fejlesztése.

Az értékelés az intézmény, a fenntartó, az ágazati irányítás által meghatározott célkitűzések összehasonlítása az intézmény működésének és pedagógiai tevékenységének eredményeivel.

 

Az éves működés értékelése:

-          beszámolók az éves működés teljesültségéről;

-          a vezetői ellenőrzés eredményei;

-          az évközben végzett mérések eredményei, mutatók;

-          megváltozott eredmények mutatói (ok feltárás);

-          gyűjtött partneri visszajelzések alapján történik.

                                                                      

A vezetői értékelés területei

-          az intézmény feltételrendszere;

-          gazdálkodás;

-          törvényesség, tanügyigazgatás;

-          célok, tervek teljesültsége;

-          nevelő/oktatómunka eredménye, hatékonysága;

-          az intézmény, mint szervezet (klíma, vezetés);

-          partnerek elégedettsége, kapcsolattartás;

-          gyermekvédelmi tevékenység;

-          gyermekbalesetek megelőzése.

 

Az értékelés szempontjai:

-          az igényeknek megfelelő-e a nevelési-oktatási kínálat;

-          az intézmény működésének hatékonysága;

-          teljesülnek- e a fenntartó által kitűzött minőségcélok;

-          teljesülnek- e az intézmény által vállalt minőség és pedagógiai célok;

-          mennyire eredményesek az intézmény egyéni arculatát mutató tevékenységek;

-          milyen a nevelőmunka eredményessége;

-          milyenek a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózatásának eredményességi mutatói;

-          milyenek a valamilyen területen tehetséges gyermekek eredményességi mutatói;

-          mennyire szakszerűek az óvodai dokumentumok;

-          biztosítottak-e a törvényes működés garanciái;

-          milyen a partnerek elégedettsége;

-          hogy érzik magukat a dolgozók a szervezetben;

 

Mérési, értékelési módszerek:

-          dokumentumok elemzése

-          megfigyelések, látogatások

-          ellenőrzésekről vezetett feljegyzések

-          kérdőívek alkalmazása

-          tesztek, mérések eredményei

-          intézményi klíma

-          vezetői eredményesség és elfogadottság vizsgálata

-          a család és óvoda kapcsolatának feltérképezése

-          nevelési módszerek vizsgálata

-          interjúk különféle csoportokkal vagy egyénekkel

-          támogató/gátló erők felmérése


IV. Az óvoda működése:

1.      Az óvoda munkarendje:

 

1.1 A nevelési év szeptember o1 –től a  következő év  augusztus 31-ig tart.Az óvoda a fenntartó rendelkezése szerint az évi festési- nagytakarítási és a karácsony- újév közötti időszakra tart zárva, melyről a szülők értesítést kapnak.

 

1.2  Az óvodai nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben az öt napot nem    haladhatja meg. /20/2012.(VIII.31.)EMMI rendelet /. Felhasználása a nevelési értekezletek alkalmával történik- minden év szeptemberében a Szülői Szervezettel egyeztetjük az időpontokat, a szülőket a faliújságon előtte két héttel tájékoztatjuk.

 

 1.3 Az óvoda öt napos munkarenddel / hétfő-péntek / üzemel.

        Nyitva tartás 6,3o – 17  óráig.

        Munkaidő beosztás: lépcsőzetes munkakezdéssel és befejezéssel történik.

 

1.4 A kapu 9,00 óráig nyitva van, ezt követően 15,30 óráig zárva kell tartani. A        csengetésre a beosztás szerinti dajka nyit kaput, aki a külső látogatót az óvodavezető   irodájába vezeti.

 A hivatalos ügyek intézése az óvodavezető irodájában történik.

 

1.5 A gyermekek napirendje minden korcsoport naplójában, életkori sajátosságaik szerint   /rugalmas  időkeretekkel / van rögzítve.

1.6   A közoktatásban alkalmazottak körét a köznevelési törvény 1-3.melléklete határozza meg.  Az alkalmazási feltételeket és a munkavégzés egyes szabályait a 61, 66. §  rögzíti.

 

1.7  Az óvoda alkalmazottainak munkarendje a Kollektív Szerződés mellékletében található.

A köznevelési törvény 62. §. (5.8). szerint a pedagógus heti teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelőmunkával vagy a gyermekekkel összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll.

Az óvónő heti teljes munkaideje 4o óra, ebből a kötelező 32 óra és a nevelőmunkával összefüggő feladatokra 8 óra áll rendelkezésre.

A dajkák, egyéb /takarító- kisegítő / munkakörben foglalkoztatottak munkaideje 4o óra.

 

2.      Az óvoda működésével kapcsolatos általános szabályok

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

A gyermek  abban  az  évben,  amelynek  augusztus  31 .napjáig  a  harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától /szeptember o1./ legalább 4 órában óvodai foglalkozáson vesz részt.  A jegyző a  szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő  egyetértésével,  a  gyermek  jogos  érdekét  szem  előtt  tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat  a kötelező óvodai  nevelés  alól,  ha  a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Hatályos 2014.szeptember 01-től.

 

2.1 Az óvoda egészségvédelmi szabályai :

 

Az óvoda működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által meghatározott szabályokat /fertőtlenítésre, takarításra, mosogatásra vonatkozóak / szigorúan be kell tartani.

 

Az  óvodában   megbetegedő, lázas  gyermek  szülőjét azonnal értesíteni kell. A szülő az értesítés vételétől számított legrövidebb időn belül haza viszi  gyermekét. Az óvónőnek  addig  is gondoskodnia  kell  a  gyermek  elhelyezéséről  az elkülönítő szobában, lázának  csillapításáról,  ha  szükséges  orvosi  ellátásról.  Lábadozó,  gyógyszeres  kezelés  alatt  álló  gyermek  az óvodát teljes gyógyulásig nem látogathatja.

 

A gyermek, betegség után csak orvosi igazolással jöhet ismét óvodába.

Fertőző  betegség  esetén  az  óvodát  azonnal  értesíteni kell  /ANTSZ, szülő /. A  további  megbetegedés elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a higiéniára, fertőtlenítésre.

 

Az  óvoda  minden  dolgozójának  egészségügyi  kiskönyvvel  kell rendelkeznie, a  két konyhába  csak ezzel rendelkező személy léphet be. Csoportszobában szülő az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat (befogadási  időszak, nyílt  hét, ünnepélyek, szülői értekezletek, fogadó órák, játékdélutánok), egyéb esetben az óvodavezetővel előre megbeszélt időpontban.

 

 

 

 

2.2 A gyermekvédelem sajátságos feladatai óvodánkban

 

A gyermekvédelmi munka minden óvónő munkaköri kötelessége, mely tevékenység titoktartási kötelezettséget kíván. Előítéletektől mentes, el-és befogadó magatartásmód szükséges ahhoz, hogy intézményünkben egyetlen óvodás se érezze magát peremhelyzetűnek.

 

Az  óvodai  gyermekvédelmi tevékenység  célja  a  gyermeki  fejlődést  veszélyeztető  szociális és pszichés problémák elhárítása illetve enyhítése.

     A gyermeki személyiségfejlődést károsító hatások okai:

-          deviáns  szülői  magatartás  / alkoholizmus, bűnöző  életmód,  negatív példa  adás/ erkölcstelen családi  környezet, testi- lelki bántalmazás,

-          a gyermek elhanyagolása,

-          feszültségek a családban /eltérő nevelési elvek, munkanélküliség stb/,

-          anyagi és lakásproblémák, betegségek, tragédiák…

 

Az intézmény közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében. Ennek során együttműködünk a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, és az Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal.

Amennyiben  a  veszélyeztetettség  okait  nevelési  eszközökkel  nem  tudjuk  megszüntetni,  segítséget  kérünk  a  gyermekjóléti szolgálattól.

 

Az  óvodavezető  gondoskodik  a  gyermek- és  ifjúságvédelmi felelős  munkájához  szükséges  feltételekről,  aki  tevékenységét naprakész figyelmességgel végzi és az óvodavezető felé rendszeres beszámolási kötelezettséggel tartozik.

A  szülőket  az  első szülői értekezleten értesítjük a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős személyéről / mikor és  hol kereshető fel /.

 

Feladatai :

-          segíti  az  óvodapedagógusok  munkáját,   tájékoztatja   őket,   hogy  milyen   gyermekvédelmi  feladatot  ellátó  intézményt kereshetnek fel  a gyermek veszélyeztetettsége esetén,

-          családlátogatás során megismeri a veszélyeztetettséget kiváltó okokat, a családi környezetet,

-          gyermekbántalmazás esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot,

-          a gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz az eseti megbeszéléseken,

-          gyermekvédelmi  támogatás  megállapítását kezdeményezi  az önkormányzatnál, szükség  esetén természetbeni ellátásra tesz javaslatot.

 

Az óvodában és az óvoda környezetében dohányozni tilos.          

Az intézményen belül szeszes ital fogyasztása tilos!

 

2.3 Az intézményi  védő, óvó előírások :

 

A  gyermekbalesetek  megelőzése  érdekében  az  óvodapedagógusoknak  a  20/2012./VIII.31./  EMMI. rendelet  168.§(1-3)  szerint előírt kötelezettségeik vannak, ezek a következők:

-          a nyitvatartási időben biztosítani kell a gyermekek felügyeletét,védelmét,

-          a  gyermekekkel   ismertetni  kell  az  egészségük  és  testi   épségük  védelmére  vonatkozó  előírásokat. Ismerniük  kell  a tevékenységeikkel együtt járó veszélyforrásokat.

-           Tudniuk kell, hogy mi tilos  és  mi  az elvárható magatartásforma adott helyzetben. Fejleszteni kell a gyermekek biztonságra törekvő viselkedését.

Az óvodapedagógus feladatai:

Minden gyermekcsoport óvónői évente augusztus 25-ig elkészítik a csoportra vonatkozó védő, óvó előírásokat.

A nevelési év kezdetén ismertetni kell a gyermekekkel, és az évszakok váltása szerint ezt meg kell újítani a balesetek megelőzése érdekében (Határidő: szeptember 15-ig, december 15-ig, március 15-ig).

Az ismertetés tényéről és tartalmáról minden esetben azon a napon jegyzőkönyvet készít a csoport két óvónője,  és az óvodavezető, valamint a munka és balesetvédelmi felelős hitelesíti.

Az óvodás gyermek életkori sajátosságaiból kiindulva a védő, óvó szabályokat leginkább játékba ágyazva, szituációhoz kötötten kell  tudatosítani. Minden  új játékszerrel  kapcsolatban, illetve új  helyzetben (pl: udvarra kimenetel, séta előtt, foglalkozásokon) ismertetni kell a veszélyforrásokat.  A  balesetveszélyes, megrongálódott tárgyat az óvónőnek azonnal el kell távolítani a gyermek környezetéből.

Az óvodavezető feladatai:

Ellenőrzi a csoportokra vonatkozó védő, óvó előírásokat minden év augusztus 31-ig.

Esetenként a szabályok betartását ill. betartatását, az óvónők balesetelhárító tevékenységét csoportonként ellenőrzi.

A baleseti veszélyforrásokat eltávolíttatja az óvoda területéről.

 

Jelentési kötelezettség:

A  három  napon  túl  gyógyuló  gyermekbalesetet  haladéktalanul  ki kell  vizsgálni.  Meg kell állapítani a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat.

A balesetről   jegyzőkönyvet  kell  felvenni, melynek  egy példányát  a fenntartónak , egy példányt a szülőnek  kell átadni és egy példány az intézménynél marad.  A jegyzőkönyvet a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig kell megküldeni. Amennyiben a baleset jellege miatt a határidőn túl folyik a vizsgálat, akkor ezt a jegyzőkönyvben indokolni kell.

Súlyos balesetet telefonon vagy személyesen azonnal be kell jelenteni az intézmény fenntartójának.

Súlyos a  baleset  :   a sérült halálát okozza, vagy orvosi vélemény szerint összefügg vele, valamely érzékszerv /érzékelő képesség / elvesztését, károsodását okoz, életveszélyes sérülést, egészségkárosodást okoz súlyos csonkulást /kéz  vagy lábujjak nagyobb részének elvesztése, beszélőképesség elvesztése, torzulást, bénulást elmezavart okoz.

Amennyiben  a  baleset  a  pedagógiai  szakszolgálat  által  tartott  foglalkozás  alatt következik      be, a jelentési kötelezettség a foglalkozást tartó intézmény kötelezettsége.

A  baleset  kivizsgálásában  részt  vesz:  intézmény vezetője, balesetvédelmi felelős, óvodaszék szülői tagozatának képviselője. Súlyos  baleset  esetén be  kell  vonni  a  kivizsgálásba legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt.

Minden gyermekbalesetet elemezni kell, és meg kell tenni a szükséges intézkedést a hasonló esetek megelőzésére.

 

 

 

 

 

 

     2.4 Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges tennivalók:

 

Készült:  Az óvodavezető, vezető helyettes, óvodapedagógusok, dajkák és ételszállító   feladatai bombariadó esetén a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet alapján.    

 

A kapott bombariadó jelzést haladéktalanul az óvodavezető jelenti a RENDŐRSÉG   1o7-s telefonszámára.

-          Az óvoda vezetője, vagy az őt helyettesítő dolgozó értesíti az óvoda dolgozóit a bombariadóról, jelzett folyamatos csengetéssel.

-          A csengetéssel, értesítéssel egy időben meg kell kezdeni az intézmény épületének és területének elhagyását.

-          Az épület és terület elhagyását úgy kell végrehajtani, hogy az épületrészek romosodási határán túl kell lenni kb.5o-1oo méterre, vagyis az ABC áruház terének túlsó részére kell vinni a gyermekeket.

-          Az épület elhagyásának sorrendje: nagycsoport, kiscsoport, középső csoport. A szülőket azonnal szükséges értesíteni.

-          A nagycsoport dajkája az értesítéssel egy időben azonnal végrehajtja az épületrészekben a gáz és elektromos készülékek kikapcsolását.

-          A rendőrség megérkezéséig ki kell tölteni a mellékelt ŰRLAPOT .

-          A feladatok végrehajtása után a rendőrség megérkezéséig biztosítani kell a helyszínt, hogy illetéktelenek ne közelítsék meg az intézmény területét.

-          Bombának minősíthető tárgy felfedezése után a hatástalanítás tűzszerész feladata. Más személynek a robbanótesthez hozzányúlni vagy azt a helyéről elmozdítani  tilos !

-          Intézkedni kell a talált robbanótest biztonságos körülzárásáról.

-          Bombariadó esetén a propagandát, nyilvánosságot kerülni kell, a sajtó-TV embereit el kell távolítani a helyszínről. Csak azokat kell kiértesíteni és hívni, akik segíteni tudnak.

-          Az épület helyiségeinek átvizsgálásához segítségül kísérőt kell biztosítani a rendőrségnek és a tűzoltóságnak, ha azt kérik- igénylik.

-          Csak a rendőrség által történt átvizsgálás illetve engedélyezés után lehet újból az intézmény területére bemenni – gondoskodni kell az épület működési feltételeinek helyreállításáról és a tevékenység folytatásáról.  

-          Fokozott figyelmet kell fordítani az intézmény épületében tartózkodó idegen személyek viselkedésére, valamint őrizetlen – gyanús csomagok környezetére.

 

Az intézmény valamennyi dolgozójának ismerni kell:

-          vészhelyzetben követendő magatartási szabályokat,

-          a mentés sorrendiségét, mentési útvonalakat,

-          a védőeszközök, elsősegélynyújtó – felszerelések elhelyezését,

-          a feszültségmentesítés módját és lehetőségét,

-          a használatban lévő anyagok biztonságba helyezését.

A munkavállalók előzetes és időszakos oktatása során a munka – és tűzvédelmi ismeretekkel együtt ismertetni és gyakorolni kell a bombariadó –terv tartalmát is.

                               Bombával való fenyegetés rögzítése /  Űrlap/

 

                                Válaszadás: az „x” jelzés bekarikázásával

A bejelentés pontos időpontja:…………………………………………………………………..

Külső hívás :                 x

Nem tudom:                  x

Férfi hang:                    x

Női hang:                      x

Fiatalos:                        x

Öreges, rekedtes:          x

Középkorú:                   x

Természetes hangzású: x

Izgatott, ideges :           x

Nyugodt, lassú beszéd: x

Beszédhibás, dadogó  : x

Iskolázott kifejezések   x

Népies köznyelv:          x

Háttérzajok /pl: közlekedési, egyéb / x

 

Mit mondott szó szerint:………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Egyéb közlés a beszélgetésről:………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

A telefonbeszélgetés megszakadása:……………………………………………………………

A telefonhívást vette: név, helyiség, szemtanúk megnevezése:…………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Tovább jelentette kinek, mikor:…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..........................

Aki a telefonhívást vette, maradjon a helyszínen, hogy a rendőrség által kihallgatható legyen!

                                              

                                                                                    ………………………………………..

                                                                                            a jelentést átvevő aláírása


2.5 Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával:

 

-          A gyermekeket kísérő szülők kivételével az óvodával jogviszonyban nem álló személyek az óvodavezetőnek vagy helyettesének jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg az óvodában. A kapu zárását követően csengetésre kaput nyitó dajka a belépőket az óvodavezetőhöz vagy helyetteshez kíséri.

-          A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az óvodavezetővel történt egyeztetés szerint történik.

-          Az óvodai csoportok és foglalkozások látogatását más személyek részére az óvodavezető engedélyezi.

-          A szakmai gyakorlatukat töltő főiskolai hallgatók, és más intézményből hozzánk érkező kollégák intézményben tartózkodásának szabályait külön szabályzat tartalmazza.

2.6 Az intézmény létesítményeinek, helyiségeinek használati rendje:

 

Az óvodaépületet címtáblával és zászlóval kell ellátni.

Az óvoda minden dolgozója felelős:

-          a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért

-          az óvoda rendjének, tisztaságának megőrzéséért,

-          az energiafelhasználással való takarékoskodásért /villany, víz, gáz/,

-          a tűz és balesetvédelem, bombariadó, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért.

Kártétel esetén anyagi felelősséggel tartozik.

 

Az óvoda berendezéseit, eszközeit csak óvodavezető írásbeli engedélyével lehet az óvoda területéről elvinni.

 

A közösségi és torna helyiséget /a gyermekek fejlődését elősegítő tevékenységre/ az óvodavezető engedélyével lehet átengedni.

 

Nem nevelési célra csak a gyermekek távollétében, az óvodavezető engedélyével lehet átengedni.  Az óvoda dolgozói, továbbá ügynökök, üzletkötők vagy más személyek az óvoda területén kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak /Kivéve: az óvoda által szervezett vásár alkalmával /.

 

Az intézmény helyiségeiben párt, vagy párthoz kötődő társadalmi szervezet nem működhet, plakátokat nem helyezhet el .

 

Bármely hirdetés az óvodavezető tudtával és beleegyezésével helyezhető el az óvoda helyiségében, közvetlen környezetében.

 

Az óvodában tilos a reklámtevékenység, kivéve ha a reklám a gyermekeknek szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, ill. kulturális tevékenységgel függ össze. A tevékenység az óvodavezető tudtával és beleegyezésével folytatható.

 

A fakultatív hitoktatás idejének, helyének meghatározása:

Abban az esetben, ha a szülők igénylik, lehetővé tesszük a délutáni órákban a gyerekek fakultatív hitoktatásban való részvételét. A Köznevelési törvény értelmében biztosítjuk a jelentkezés lehetőségét, a helyet, és igény szerint eszközöket hozzá

 

 

 2.7 Az ünnepek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok

 

2.7.1 A gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok:

 

 

 

Megünneplésüket az éves munkaterv tartalmazza

 

 

Csoporton belül közös megemlékezés történik a gyermekek születésnapjáról.

 

 

Tanulmányi kirándulások, séták, színházlátogatás, sport napok szervezése a munkaterv szerint történik.

 

 

2.7.2        A nevelőkkel kapcsolatos hagyományok :    

  

2.8  Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok

 kezelési rendje:

Az óvoda vezetője köteles gondoskodni az elektronikus dokumentumok, (iratkezelési szoftver) által kezelt adatok biztonságáról, s megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az üzembiztonsági, adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 Az iratokat és az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, valamint a megsemmisülés és sérülés ellen. Az óvoda vezetője köteles az üzemeltetés és az adatbiztonság olyan szabályozására, amely alapján a feladatok, hatáskörök pontosan meghatározásra kerülnek és végrehajthatók.

 

-  Az elektronikusan érkezett küldeményt - kivéve a központi rendszeren érkezett küldeményeket - iktatás előtt megnyithatóság (olvashatóság) szempontjából ellenőrizni kell.

-  Amennyiben a küldemény az egységes közigazgatási informatikai követelmény- és tudástárban közzétett formátumokat kezelő programokkal nem nyitható meg, úgy a küldőt - amennyiben elektronikus válaszcímét megadta - az érkezéstől számított legkésőbb három munkanapon belül elektronikus úton értesíteni kell a küldemény értelmezhetetlenségéről és a közfeladatot ellátó szerv által használt formátumokról.

- Amennyiben a küldeménynek csak egyes elemei nem nyithatóak meg az egységes közigazgatási informatikai követelmény- és tudástárban közzétett formátumokat kezelő programokkal, úgy a küldőt értesíteni kell az értelmezhetetlen elemekről és a hiánypótlás szükségességéről, lehetőségeiről.

 

 -  Az elektronikus iratot elektronikus adathordozón átvenni vagy elküldeni csak papíralapú        kísérőlappal lehet. Az adathordozót és a kísérőlapot mint iratot és mellékelt iratot kell kezelni. A kísérőlapon a címzés adatai mellett fel kell tüntetni a számítógépes adathordozón lévő irat(ok) tárgyát, a fájlnevét, fájltípusát, rendelkezik-e elektronikus aláírással és az adathordozó paramétereit. Átvételkor ellenőrizni kell a kísérőlapon feltüntetett azonosítók valóságtartalmát.

 

- A keletkezett iratokat ki kell nyomtatni, az iktatás szabályai szerint kell kezelni, és a papíralapú dokumentumokkal együtt a megfelelő dokumentációban tárolni.

 

- A keletkezett iratokról az óvoda vezetője, vagy az általa megbízott, hitelesítési záradékolással jogosult papíralapú és elektronikus másolatot is kiadni.

 

- Az iratokkal és az azok kezeléséhez alkalmazott elektronikus adathordozókkal kapcsolatban minden esetben rendelkezni kell a szükséges védelmi intézkedésekről, beleértve a vírusvédelmet és a kéretlen elektronikus üzenetek elleni védekezést is. Biztosítani kell az illetéktelen hozzáférés megakadályozását mind a papíralapú, mind az elektronikus adathordozó esetében.

 

- Az óvoda alkalmazottai csak azokhoz az - akár papíralapú, akár elektronikus adathordozón tárolt - iratokhoz, illetőleg adatokhoz férhetnek hozzá, amelyekre munkakörük ellátásához szükségük van, vagy amelyre az illetékes vezető felhatalmazást ad. A hozzáférési jogosultságot folyamatosan naprakészen kell tartani.

 

- Elektronikus dokumentumkezelés esetén az adatbázisban levő iratok selejtezése fizikai törlés nélkül, a selejtezés tényére vonatkozó megjelöléssel történik. A selejtezést követően az elektronikus dokumentumokat meg kell semmisíteni, azaz visszaállíthatatlanul törölni kell az adatállományból.

 

2.9  Az iratkezelés helyi rendje

Az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtásáért, a szervezeti, működési és ügyrendi szabályok, az alkalmazott informatikai eszközök és eljárások, valamint az irattári tervek és iratkezelési előírások folyamatos összhangjáért, az iratok szakszerű és biztonságos megőrzésére alkalmas irattár kialakításáért és működtetéséért, továbbá az iratkezeléshez szükséges egyéb tárgyi, technikai és személyi feltételek biztosításáért, felügyeletéért az óvodavezető a felelős. 1995. évi LXVI. Trv.5. §

 

Az óvoda iratkezelési szabályzata az SzMSz 3. melléklete.

 

2.10          Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek felé:

Az intézmény működéséről újságnak, rádiónak, televíziónak az óvodavezető jogosult nyilatkozni. Az írott és elektronikus sajtó, televízió, rádió képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás, valamint az óvoda honlapján megjelent mindennemű tartalom nyilatkozatnak minősül.

Meghatározott témában és alkalommal az óvodavezető egyedi megbízást adhat. A nevelőmunkát segítő alkalmazottak az intézmény működéséről, a gyermekekről nem adhatnak tájékoztatást.   A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért a nyilatkozó személy felel. A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a személyes adatok védelmére és a hivatali titok körébe tartozó adatokra, valamint az óvoda jó hírnevére és érdekeire.

Nem adható nyilatkozat olyan üggyel kapcsolatban, amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az óvoda tevékenységében, működésében zavart, anyagi vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik.

 

2.11 A telefonhasználat rendje:

            - az intézmény telefonjait hivatalos ügyek intézésére lehet használni,

            - a szülőkkel való kapcsolattartás egyik fontos formája,

- az intézmény vonalas telefonjait a dolgozók magánügyeik intézésére csak a vezető és   helyettes engedélyével használhatják,

- saját mobiltelefont az öltözőszekrényben kell elhelyezni kikapcsolt, vagy néma  állapotban,

- telefonálni a gyermekekkel való foglalkozás ideje alatt tilos, mert elvonja a figyelmet a gyerekekről,

- rendkívüli, vagy halaszthatatlan esemény esetében a dolgozók mindig elérhetők az  intézmény számain.

 

2.12 Az óvoda működési rendjét meghatározó dokumentumok   

 

Az intézmény törvényes működését az alábbi alapdokumentumok határozzák meg:

-          Alapító Okirat /az intézmény legfontosabb jellemzőit tartalmazza, aláírása biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését /.

-          Szervezeti és Működési Szabályzat és mellékletei / belső szabályzatok /

-          Házirend / a szülők és az óvoda közti kapcsolattartási szabályzat/

-          Pedagógiai Program /az óvodában folyó  szakmai munka tartalmát fogalmazza meg, amit a nevelőtestület készít el, óvodaszék és szülői szervezet véleményezi és az óvodavezető jóváhagyásával válik érvényessé /.

-          Éves Munkaterv /az óvodai nevelési év helyi rendjét-  intézményi célok és feladatok megvalósításához szükséges tevékenységeket és munkafolyamatokat határozza meg felelősök és határidők megjelölésével /.

-          Kollektív Szerződés /a munkáltató és a munkavállalói érdekképviselet által aláírt kétoldalú szerződés /.

 

A Pedagógiai Program, a Házirend és a Szervezeti és Működési Szabályzat nyilvánossága:

-          az óvoda honlapján mindhárom dokumentum megtalálható,

-          az óvodában a szülők kérésére megtekinthető a PP és az SzMSz,

-          a Házirend minden csoport öltözőjében a faliújságon megtalálható.


V. Kapcsolatok

 

1.Belső kapcsolatok:

 

A nevelőtestület :

A nevelőtestület az óvodapedagógusok közössége, az intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. A nevelési és oktatási kérdésekben, az intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint a Knt.-ben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyebekben véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.

A nevelőtestület tagjai az intézmény valamennyi óvodapedagógus munkakört betöltő alkalmazottai.

 

A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik:

-          a pedagógiai program elfogadása,

-          a szervezeti és működési szabályzat elfogadása,

-          az intézmény éves munkatervének elfogadása,

-          az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása,

-          a továbbképzési program elfogadása,

-          a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása,

-          a házirend elfogadása,

-          az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása

-          jogszabályban meghatározott más ügyek.

 

A nevelőtestület véleményt nyilváníthat és javasolhat: 

-          az  intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.

Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét

-          a külön jogszabályban meghatározott ügyekben

-           óvodapedagógusok megbízatásainak elosztásában,

-          vezető-helyettes megbízása, illetve a megbízás visszavonása ügyében.

A nevelőtestület értekezletei : 

évnyitó és záró értekezlet, őszi és tavaszi nevelési értekezlet , óvónői munkatársi értekezletek. Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az óvodavezető, a nevelőtestület tagjai egyharmadának, az óvodaszék, a szülői szervezet kezdeményezésére intézményi lényeges probléma megoldására.   

A nevelőtestület döntéseit és határozatai nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza / ha nincs jogszabályi kivétel /.  

A szavazatok egyenlősége esetén a vezető szavazata dönt.

 

A szakmai munkaközösség:

Az óvoda óvodapedagógusainak szakmai közössége, amely részt vesz az óvoda szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és ellenőrzésében, összegző véleménye figyelembe vehető a pedagógusok minősítő eljárásában.

A munkaközösség- vezető megbízásakor a munkaközösség véleményezési jogkörrel rendelkezik.

A munkaközösség dönt

-          működési rendjéről és munkaprogramjáról.

A munkaközösség véleményezi

- az intézményben folyó pedagógiai munka eredményességét, javaslatot tesz a továbbfejlesztésre.

A munkaközösség véleményét ki kell kérni

-          a Pedagógiai Program,Továbbképzési Program elfogadásához,

-           az óvodai nevelést segítő eszközök kiválasztásához.

 

 

                                                             

A szülők és az óvodai nevelők kapcsolattartási rendje 

 

1. A szülői szervezet:

 

A Knt.73.§.(1) értelmében az óvodában szülői szervezetet hozhatnak létre a szülők. Működési rendjükről maguk döntenek. A SZSZ elnökkel az óvodavezető tart kapcsolatot.  A csoport szülői szervezet tagjainak tevékenységét az óvónők segítik, illetve segítségüket igénybe veszik.

 

A szülői szervezet figyelemmel kíséri az óvodába járó gyermekek jogainak érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatást ad a nevelőtestületnek és a fenntartónak.

A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvodavezetőtől, tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.

 

A szülők és óvodapedagógusok között a nevelési feladatok összehangolására lehetőség nyílik az alábbi esetekben:

-          nyílt napok szervezésekor

-          nyilvános ünnepélyen,

-          családlátogatásokon,

-          szülői értekezleteken,

-          faliújságra kifüggesztett információkon keresztül (óvodai hírek, tanult versek, stb. anyaga)

-          a szülők képviselőinek részvétele nevelőtestületi értekezleteken,

-          gyermekvédelmi intézkedéseken keresztül,

-          óvodai rendezvények közös szervezése során.

 

 

 

 

2. Az óvodaszék : 

 

A nevelőmunka segítése, a nevelőtestület, a szülők és az intézményfenntartó együttműködésének előmozdítására alakult meg az óvodaszék.

 

Az óvodaszék megalkotja működésének rendjét, elkészíti a működési szabályzatát, megválasztja tisztségviselőit.

 

Az óvodaszék képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestületi ülés azon napirendi pontjának tárgyalásához, amelyekben az óvodaszéknek egyetértési vagy véleményezési joga van.

 

Ha az óvodaszék az óvoda működésével kapcsolatosan véleményt nyilvánított, vagy a nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyben javaslatot tett, a vélemény és a javaslat előterjesztéséről – 8 napon belüli rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásával – az óvodavezető gondoskodik.

 

A következő döntési jogokat ruházza át az óvodavezető:

Az óvodába túljelentkezés esetén /102 főn túl / az óvodaszék dönt a gyermek felvételéről.

Meghatározhatja azt a legmagasabb összeget, amelyet az óvoda által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításánál nem lehet túllépni.

 

Vállalkozási lehetőségek felkutatásában aktív segítséget ad az óvodaszék. Bevételek felhasználásánál egyetértési jogot gyakorol.

Az óvodaszék képviselője részt vesz a súlyos gyermekbalesetek kivizsgálásában, elemzésében.

 

 

2. Külső kapcsolatok-.Az óvoda társadalmi környezetével tartott kapcsolatok 

 

2.1 A Reich Károly Általános Iskola, Sportiskola::

Az óvodából való zavartalan átmenet biztosításában jelentős szerep hárul a nevelőkre – úgy az óvodai, mint az iskolai pedagógusokra. Munkájukat össze kell hangolni, akkor válik sikeressé a gyermek természetes átmenete egyik intézményből a másikba.

Az iskola igazgatójával, helyettesével, az első osztályban tanító nevelőkkel rendszeres kapcsolatot  tartunk, melynek rendjét tervben rögzítjük.

 

 2.2 Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

szakembereivel (logopédus, pszicho-pedagógus, pszichológus)  a jogszabályban meghatározott feladatoknak megfelelően tartunk kapcsolatot: vizsgálatok elvégzése, fejlesztő tevékenységek, folyamatos konzultáció a gyermekek fejlődése érdekében.

 

2.3 A  Latinovits Zoltán Művelődési Ház és Könyvtár

kulturális gyermek programjain részt veszünk.  Igénybe vesszük a könyvtár szolgáltatásait.

 

2.4 A gyermekorvos

évente megvizsgálja az óvodába járó gyermekeket, felmérve fizikai fejlődésük állapotát. Folyamatosan figyelemmel kíséri minden óvodás gyermek egészségi állapotát, szükség esetén megfelelő szakorvoshoz irányítja a rászorulót. Szükség esetén konzultál az óvoda vezetőjével.

 

 

2.5 A fogorvos

évente felméri a gyermekek fogállapotát és elvégzi a szükséges kezeléseket. Felvilágosító munkával segíti a szülőket a gyermek foghigiéniájának betartásában.

 

2.6 A védőnő

munkatervben rögzítettek szerint elvégzi a gyermekek látás, hallás vizsgálatát, tisztasági vizsgálatokat. Tetvesség stb. esetén megteszi a szükséges lépéseket.

 

2.7 A Gyermekjóléti Szolgálat

vezetőjével folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Abban az esetben, hogyha problémát észlelünk valamely családnál, gyermeknél, a gyermekvédelmi felelős az óvodavezetővel konzultál, majd jelzést tesz a szakszolgálat felé a megfelelő intézkedés megtétele céljából.

 

2.8 A településen jelenlévő Egyházak képviselőivel

 a gyermekek hitoktatása kapcsán konzultálunk, biztosítjuk a törvényben szabályzott feltételeket.

 

2.9 A Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézetekkel

 a szakmai munka fejlesztése, az intézményi dokumentumok jogszabályi megfeleltetése, az óvodapedagógusok szakmai fejlődése érdekében kapcsolatot tartunk.

 

 

Záradék

 

Az SZMSZ  /módosítás/ elfogadása, jóváhagyása:

 

 

A fenti-módosításokkal egybeszerkesztett és mellékleteket is tartalmazó Szervezeti  és  Működési  Szabályzatot a BALATONSZEMESI NYITNIKÉK Óvoda nevelőtestülete a 2013. március 28-án megtartott határozatképes nevelőtestületi értekezletén  1oo %-os  szavaztaránnyal elfogadta.

 

Balatonszemes, 2013. március 31.                    

 

 

 

 

 

                                                                                        


 

A Balatonszemesi Nyitnikék Óvodában működő Óvodaszék a Szervezeti és Működési Szabályzatot véleményezte.

 

 

 

 

 

Balatonszemes, 2013. március 31.

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

További módosításra akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban változás áll be, vagy ha a szülők illetőleg a nevelőtestület erre javaslatot tesz.

A fenti Szervezeti és Működési Szabályzat a módosításokkal egybeszerkesztett  szabályzatot tartalmazza.


                                                                                                                         1.sz. melléklet

 

 

Az óvoda vezetőinek, óvodapedagógusoknak, dolgozóknak munkaköri leírása:

 

Az óvodavezető :

1.      A pedagógiai munka irányítása:

-          Az óvoda éves pedagógiai munkatervéhez a kiemelt feladatok megjelölése a testületnek és elfogadtatása.

-          Az óvodapedagógusok nevelőmunkájához útmutatás, segítségnyújtás. Nevelőmunkájuk ellenőrzése, elemzése, értékelése.

-          A munkatársi, nevelőtestületi értekezletek előkészítése, lebonyolítása.

-          A szakmai munkaközösség munkájának segítése.

-          A dolgozók ön- és továbbképzésének ösztönzése.

-          A szülők és az óvoda kapcsolatának elmélyítése. A szülői értekezletek, nyílt napok, családlátogatások nyomon követése, segítése.

-          A gyermekek egyéni fejlesztésének, felzárkóztatásának és a tehetséges gyermekekkel való foglalkozásnak figyelemmel kísérése.

-          Az óvónők adminisztrációs munkájának ellenőrzése.

-          Az elfogadott Helyi Nevelési Program betartásának ellenőrzése.

 

2.      A munkaügyi tennivalók lebonyolítása:

-          Az óvoda dolgozóinak alkalmazása. A közalkalmazotti osztály, fizetési fokozat megállapítása, az előmeneteli rendszer figyelemmel kísérése.

-          A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos iratok rendezése, kezelése, ellenőrzése.

-          Az anyagi  és erkölcsi elismerés gyakorlása. A minősítések, jellemzések készítése.

-          A munkafegyelem betartatása, ellenőrzése.

-          A szabadságolási terv jóváhagyása, nyilvántartása.

 

3.      A gazdálkodási feladatok ellátása:

-          Az éves költségvetés megtervezése, felhasználásának irányítása.

-          Az óvoda fenntartásával, karbantartásával felújításával kapcsolatos munkák felmérése, megrendelése, a munkák ellenőrzése

-          Az új eszközök, berendezések, játékok beszerzésének irányítása.

-          A selejtezés elrendelése. Leltározás.

-          A térítési díjak csökkentésére benyújtott kérelmek elbírálása.

-          Az étel minőségének, mennyiségének és kiosztásának ellenőrzése.

 

4.      A tanügyigazgatási feladatok elvégzése:

-          Az óvodai törzskönyv vezetése.

-          A gyermekfelvételek megszervezése, lebonyolítása. A gyermekcsoportok kialakítása.

-          A pedagógusok és dajkák beosztása, munkarendjének kialakítása.

-          A gyermekek felvételi – mulasztási naplójának ellenőrzése.

-          Az éves statisztikai jelentés elkészítése.

-          A beiskolázás megszervezése, a lebonyolítás segítése.

-          A munka és balesetvédelmi oktatás ellenőrzése.

-          A belső ellenőrzések elvégzése.

 

 

 

Az óvodavezető- helyettes :

-          Részt vesz a pedagógiai munkaterv előkészítésében.

-          Segíti a vezető ellenőrzési munkáját. Ellenőrzi a pedagógiai adminisztráció határidejének betartását.

-          A bemutatókhoz szakmai segítséget nyújt.

-          Segíti az óvodapedagógusok éves beiskolázási tervének elkészítését

-          Megszervezi, adminisztrálja a helyettesítéseket.

-          Összefogja a reszortfelelősök munkáját.

-          Véleményével, javaslattételével segítséget ad a vezetőnek a dolgozók kitüntetésre javaslásához.

-          Ellenőrzi és szervezi a technikai dolgozók munkáját.

-          Jelzi a szükséges javítási munkálatokat. Javaslatot tesz a selejtezésre.

-          Segíti a munkarend kialakítását.

-          Előkészíti a jogszabályban előírt intézményi belső szabályzatokat.

-          Aktívan részt vesz a beszerzésekben.

-          Kiadja és nyilvántartja a tisztasági szereket.

-          Ellenőrzi, segíti a HACCP rendszer működését.

-          Ellenőrzi az udvari élet tartalmas megszervezését.

 

 

Az óvodapedagógus :

-          Név:…………………………………………Különleges felelőssége:…………………...

-          …………………………………………………………………………………………….

-          Besorolási kategória :….. Bérbesorolás:……Magasabb kategóriába lépés ideje:………..

-          Heti munkaideje: 4o óra, ebből kötelező óraszám :32 óra

a fennmaradó 8 órát munkaköri feladatainak elvégzésére köteles fordítani.

-          Naponta köteles felkészülni nevelőmunkájára. Közvetlen munkatársával naponta megbeszéli a nevelési szituációkat. Tervezi, szervezi, irányítja a csoportjában folyó pedagógiai munkát.

-          Megválasztja a nevelési módszereket, megtervezi a következő időszak nevelési feladatait.

-          Szakmai műveltségét folyamatosan fejleszti.

-          Megismeri a csoportjába tartozó gyermek családi hátterét, nevelői kapcsolatot tart az egyes szülőkkel a gyermek fejlődése érdekében.

-          Felelős a rábízott gyermekek testi épségéért, egészségéért, a balesetek megelőzéséért.

-          Ellátja a gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatait.

-          Folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermek egyéni fejlődését és rendszeres tájékoztatást  ad erről a szülőknek /szóbeli, negyedévente, illetve érdeklődésükre /.

-          A nevelőmunkában érvényesíti a tehetséggondozást, felzárkóztatást, másság elfogadását.

-          Biztonságos, otthonos körülményeket teremt a gyermek érzelmi, - értelmi, - testi

-           fejlődéséhez.

-          Naprakészen vezeti a csoport munkájához kapcsolódó adminisztrációs feladatait / mulasztási naplót, csoportnaplót, személyiség lapokat. /

-          Felkészülten részt vesz a nevelőtestület munkájában.

-          Leltárilag felelős a csoportszoba berendezési tárgyaiért, az épület állagának megőrzéséért, játékszerek javításáért.

-          Nevelőmunkájához használja az óvoda szemléltető eszközeit, óvja azok állagát és maga is készít eszközöket.

-          Takarékosan, a valódi szükségletnek megfelelően bánik az eszközökkel, felszerelésekkel.

-          Munkakezdés előtt legalább 1o perccel köteles munkahelyén megjelenni.

-          Az óvoda területét csak a vezető engedélyével hagyhatja el.

-          Amennyiben munkáját betegség miatt nem kezdheti meg, távolmaradását a megelőző napon jelenti a vezetőnek.

-          Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival, a családokkal kapcsolatban köteles a hivatali titkot megőrizni.

 

 

 

                        ……………………………………                      ……………………………….

                                           óvónő                                                            óvodavezető

 

 

 

A fejlesztő pedagógus

-          Név:…………………………………………Különleges felelőssége:…………………...

-          …………………………………………………………………………………………….

-          Besorolási kategória :….. Bérbesorolás:……Magasabb kategóriába lépés ideje:………..

-          Heti munkaideje: 4o óra, ebből kötelező óraszám :32 óra

a fennmaradó 8 órát munkaköri feladatainak elvégzésére köteles fordítani.

A saját csoportjában végzett óvodapedagógusi feladatokon túl-

-          Fejlesztő pedagógusként heti egy napon fejleszti a gyermekeket.

-          Tervezi, szervezi, irányítja fejlesztő pedagógiai munkát.

-          A fejlesztésen résztvevő gyerekek óvónőivel megbeszéli a nevelési, fejlesztési szituációkat.

-          Megválasztja a fejlesztési módszereket, megtervezi a következő időszak feladatait.

-          Szakmai műveltségét folyamatosan fejleszti.

-          Megismeri a fejlesztésben részesülő gyermekek családi hátterét, nevelői kapcsolatot tart az egyes szülőkkel a gyermek fejlődése érdekében.

-          Folyamatosan figyelemmel kíséri a gyermek egyéni fejlődését és rendszeres tájékoztatást  ad erről a szülőknek /szóbeli, negyedévente, illetve érdeklődésükre /.

-          Folyamatos kapcsolatot tart az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szakembereivel.

-          Munkájában érvényesíti a tehetséggondozást, felzárkóztatást, másság elfogadását.

-          Naprakészen vezeti a fejlesztési munkájához kapcsolódó dokumentumokat.

-          Fejlesztőmunkájához használja az óvoda szemléltető eszközeit, óvja azok állagát és maga is készít eszközöket.

-          Takarékosan, a valódi szükségletnek megfelelően bánik az eszközökkel, felszerelésekkel.

-          Évente két alkalommal (fél évkor és év végén) írásban beszámol munkájáról.

 

 

 

 

              ……………………………………                      ……………………………….

                           óvónő                                                            óvodavezető

 

 

 

 

 

 

 

 

A dajka :

 

A dolgozó neve:………………………………………….Munkakör megnevezése:…………..

Besorolási kategória:…………Bérbesorolás:………………..Magasabb kateg.ba lép:………..

Munkaidő beosztása:  I.hét……………II.hét:………………Állandó:………………………...

 

-          A higiéniai előírásoknak megfelelően tisztán tartja az óvoda helyiségeit, /portalanít,fertőtlenít minden helyiséget/ . Fertőtleníti hetente a gyermekek játékszereit.

-          Fogadja a gyermeket és a szülőt, bevezeti a gyermeket a csoportba.

-          Az óvónő irányításának megfelelően a mosdóban és WC-ben ellátja a gondozási feladatokat. Segíti a gyermeket a gondos öltözködésben.

-          A rászoruló gyermeket tiszta ruhába öltözteti, a levetettet kiöblítve adja át a szülőnek.

-          Bekészíti és eltávolítja a gyermekek étkezéséhez használt eszközöket. Elvégzi az étkezés utáni takarítást. Közreműködik a csoportszoba átrendezésében, az eszközök előkészítésében és helyre tételében.

-          Elmosogatja az uzsonna edényeket, rendbe teszi , felmossa a konyhát.

-          Ellátja az időszakos nagytakarítási munkákat, hetente kitakarítja a közösségi helyiséget, vezetői és nevelői irodát munkatársaival közösen.

-          Rendben tartja az udvart, és az óvoda környékét. Naponta felássa a homokot és fellocsolja az udvarral együtt szükség esetén. Gondozza a kertet.

-          Az időjárásnak megfelelően rendben tartja az utcai és udvari járdát.

-          Hetente kimossa, vasalja, varrással karban tartja az óvodai textíliákat.

-          Felel a rábízott tisztasági szerek gazdaságos felhasználásáért. Gondosan kezeli és gyermekek elől elzárva tartja azokat.

-          Kíméletesen használja a gépi berendezéseket, azonnal jelenti a károsodást a jelen levő vezetőnek.

-          A törött edényeket, elhasználódott textíliákat selejtezésig összegyűjti.

-          Elvégzi a szállítási és kézbesítési feladatokat.

-          Az épület zárásakor felelősséggel eleget tesz a vagyon és tűzbiztonsági előírásoknak, bekapcsolja a riasztó rendszert.

-          Ellátja azokat a rendszeres vagy időszakos feladatokat, amelyekkel az óvodavezető megbízza. Mindenkor az óvodavezető utasítása szerint jár el.

-          Az óvoda működésével, munkájával kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni.

-          A gyermekek óvodai fejlődéséről, magatartásáról szülőknek tájékoztatást nem ad.

 

 

 

 

      ……………………………………                    …………………………………….

                         dajka                                                             óvodavezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A takarító – kisegítő:

 

A dolgozó neve:………………………………………….Munkakör megnevezése:…………..

Besorolási kategória:…………Bérbesorolás:………………..Magasabb kateg.ba lép:………..

Munkaidő beosztása:  I.hét……………II.hét:………………Állandó:………………………...

Főbb tevékenysége:

           -     Az időjárásnak megfelelően rendben tartja az udvari és az utcai járdát.

-     Rendben tartja az udvart és az óvoda környékét.                                                                                        -     Gondozza a virágoskertet és a bokrokat, sövényt, lenyírja a füvet.

-          Naponta felássa a kisebb homokozót, locsolja az udvart- portalanít.

-          Naponta kitakarítja a tornatermet, rendszeresen letörölgeti a tornaszereket, megtisztítja az ablakokat.

-          Kéthetente kitakarítja a nevelői szobát, lemossa a lépcsőt.

-          Rendben tartja a pincét.

-          Részt vesz a nagytakarításban, besegít a dajkáknak az ablaktisztításban, játékok időszakos fertőtlenítésében.

-          Kivasalja, varrással karbantartja az óvodai textíliákat.

-          Elmosogatja az ebédhez használt edényeket, elrakja ezeket, felmossa a konyhát.

-          Gazdaságosan és gondosan kezeli a tisztítószereket, gyermekek jelenlétében ezeket nem használja, zárható helyen tartja.

-          Kíméletesen használja a gépeket, meghibásodásukat azonnal jelenti az óvodavezetőnek vagy helyettesének.

-          Elvégzi a szállítási és kézbesítési feladatokat.

 

Felelőssége: Az általános tisztaság biztosítása, a tisztítószerrel való takarékosság.

 

 

 

 

 

      ……………………………………                    …………………………………….

                      takarító                                                            óvodavezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           2.számú melléklet

 

Adatkezelési szabályzat

 

Célja: az alkalmazottak, valamint a gyermekek adatainak nyilvántartása, kezelése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, intézményi rendjének megállapítása, az ezekkel összefüggő adatvédelmi követelmények szabályozása.

 

A szabályzat hatálya kiterjed az óvoda vezetőjére, vezető beosztású alkalmazottaira, minden közalkalmazottjára, továbbá az intézmény gyermekeire.

 

Ezen szabályzat szerint kell ellátni

-          a közalkalmazotti alapnyilvántartást,valamint a közalkalmazott személyi iratainak és adatainak kezelését,

-          a gyermekek adatainak nyilvántartását,továbbítását, kezelését.

-          a KIR (Közoktatási Információs Rendszer) adatainak továbbítását, kezelését.

 

Az intézményben a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért felelősséggel tartozik:

            - az óvoda vezetője,

- a teljesítményértékelésben részt vevő vezető,

- a közalkalmazott saját adatainak közlése tekintetében.

 

Az óvodavezető felelős a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok védelmére és kezelésére vonatkozó jogszabályok, valamint a Szabályzatban rögzített előírások megtartásáért, illetve e követelmények ellenőrzéséért.

 

Az óvodavezető és a helyettes felelősek az illetményszámfejtés körébe tartozó adatok intézményen belüli feldolgozása és továbbítása során az adatvédelmi rendelkezések betartásáért.

                         

Az alkalmazottak nyilvántartott adatai

a.) név, születési hely és idő, neme, állampolgárság,

                                                     b.) állandó lakcím és tartózkodási hely, telefonszám,

                                                     c.) munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra vonat

                                                         kozó adatok.

                                                          d.) oktatási azonosító szám

 

Az adatkezelés során gondoskodni kell arról,hogy:

-          a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat és megállapítás az adatkezelés teljes folyamatában megfeleljen a jogszabályi rendelkezések tartalmának;

-          a személyi iratra csak olyan adat, illetve megállapítás kerülhessen, amelynek alapja közokirat vagy a közalkalmazott írásbeli nyilatkozata, írásbeli rendelkezése, bíróság vagy más hatóság döntése,jogszabályi rendelkezés;

-          a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat helyesbítésre és törlésre kerüljön, ha a személyi iraton szereplő adat a valóságnak már nem felel meg;

-          a közalkalmazott írásbeli hozzájárulásának beszerzése az önkéntes adatszolgáltatás körébe tartozó adatok nyilvántartását megelőzően történjen meg.

Az alkalmazottak adatai továbbíthatók a fenntartó, kifizetőhely, bíróság, rendőrség, ügyészség, helyi önkormányzat, államigazgatási szerv, munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultak, nemzetbiztonsági szolgálat részére. Knt.41.§ (2)-(3) bekezdés.

Az adattovábbításra az óvodavezető jogosult. Az adattovábbítás postai úton ajánlott küldeményként, intézményen belül papír alapon,zárt borítékban.

 

A közalkalmazott jogai és kötelezettségei:

-          saját személyi anyagába, az alapnyilvántartásba, illetve a személyes adatait tartalmazó egyéb nyilvántartásokba, személyi iratokba korlátozás nélkül betekinthet, azokról másolatot vagy kivonatot kérhet, illetve kérheti adatai helyesbítését, kijavítását írásban az óvodavezetőtől;

-          felelős azért, hogy a munkáltató részére átadott,bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek.

-          a dolgozók kötelessége: 8 napon belül adataik változását bejelenteni (házasságkötés, lakcím, telefon változás, gyermekszülés, iskolai végzettség változása).

 

A közalkalmazotti nyilvántartásra vonatkozó szabályok

A személyi iratok kezelése és ezek adatvédelmi szabályai

 

-          Általános szabályok

-          1. Személyi iratként kell kezelni bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett minden olyan adathordozót, amely a közalkalmazotti jogviszony:

- létesítésekor,

- fennállása alatt,

- megszűnésekor,

- illetve azt követően keletkezik és a közalkalmazott személyével összefüggésben   adatot, megállapítást tartalmaz.

-          2. Az 1. pont alapján személyi irat:

a) a személyi anyag iratai (a továbbiakban személyzeti irat),

b) a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok,

c) a közalkalmazottnak a közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő más jogviszonyaival kapcsolatos iratok,

d) a közalkalmazott saját kérelmére kiállított vagy önként átadott adatokat tartalmazó iratok.

-          3. A közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos iratok közül az alábbi iratok tartoznak személyzeti iratok közé:

- adatnyilvántartó lap,

- önéletrajz,

- erkölcsi bizonyítvány,

- kinevezés,

- besorolásról rendelkező irat,

- áthelyezésről rendelkező irat,

- minősítés,

- a közalkalmazotti jogviszonyt megszüntető irat,

- a hatályban lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozat,

- a közalkalmazotti igazolás másolata.

-         4. A személyzeti iratokat adott személyre vonatkozóan együttesen kell tárolni.

-          5. A személyi iratokat külön számtartományon belül gyűjtőszámon vagy ezzel egyenértékű módon kell iktatni.

Az így beiktatott személyzeti iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az e célra személyenként kialakított gyűjtőben kell őrizni.

-          6. A személyzeti iratra csak olyan adat és megállapítás vezethető, amelynek alapja:

- közokirat vagy a közalkalmazott írásbeli nyilatkozata,

- a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése,

- bíróság vagy más hatóság döntése,

- jogszabályi rendelkezés.

-          7. A közalkalmazotti jogviszony megszűnése után a közalkalmazott személyi iratait – kivéve a közalkalmazotthoz tartozó, a vagyonnyilatkozat-tételével összefüggő személyi iratokat – Az óvoda irodahelyiségében lemezszekrényben kell elhelyezni. Az így őrzött anyagokat az aktív dolgozó anyagaitól elkülönítetten kell tárolni.

A személyi anyagot a közalkalmazotti jogviszony megszűnésétől számított ötven évig meg kell őrizni.

-          8. A személyi iratok tárolási módja megegyezik a közalkalmazotti nyilvántartás tárolási módjával.

-          9. A közérdekű adatokon túl a közalkalmazott nyilvántartott adatairól tájékoztatás nem adható; személyi anyagát csak a Kjt. 83/D. §-ában foglalt kivételes esetben lehet kiadni.

-          10. A személyi anyagokba való betekintésre jogosultak köre megegyezik a közalkalmazotti nyilvántartásba betekintésre jogosultak körével.

 

-          A személyi anyagok közül a pályázatokra vonatkozó speciális szabályok

 

-          11. A pályázatok kezelési módja (Ha jogszabály, vagy munkaviszonyra vonatkozó szabály, illetve a munkáltató döntése alapján meghatározott munkakör betöltése pályázat alapján történik.):

-          - A pályázatokat iktatni kell.

-          - A benyújtott pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. Kinevezni csak azt a közalkalmazott lehet, aki a pályázati eljárásban részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt.

-          - A benyújtott pályázat tartalma a pályázat elbírálásában résztvevőkön, valamint a közalkalmazotti alapnyilvántartásba betekinteni jogosultakon kívül csak a pályázó beleegyezésével közölhető harmadik személlyel.

-          - A pályázat eredményéről a pályázókat haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül írásban kell tájékoztatni.

-          Az eredménytelenül pályázóknak az értesítéssel együtt kérésére meg kell küldeni a teljes pályázati anyagukat is.

 

-          A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatlapjai vezetésének adatvédelmi szabályai

-          A közalkalmazotti alapnyilvántartásra vonatkozó általános szabályok

-          1. A közalkalmazotti alapnyilvántartásra vonatkozóan az alábbi szabályokat kell érvényesíteni:

-          a.) Az Intézmény a foglalkoztatott közalkalmazottakról az 1992. évi XXXIII. tv. 5. számú mellékletében meghatározott adatkörre kiterjedően nyilvántartást vezet.

-          A mellékletben nem szereplő adatokról adatgyűjtés nem végezhető, ilyen adat nyilvántartása és kezelése tilos.

b.) A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, a közalkalmazott neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket az adatokat a közalkalmazott előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet hozni.

c.) A munkáltató közalkalmazotti alap-nyilvántartási rendszere törvényi felhatalmazás hiányában más alrendszerrel nem kapcsolható össze.

d.) Az alapnyilvántartásról és a központi nyilvántartásról statisztikai célra csak a személyazonosításra alkalmatlan módon szolgáltatható adat.

-          2. Az alapnyilvántartás adatlapja vezetésének adatvédelmi szabályai különbözőek lehetnek attól függően, hogy a nyilvántartás vezetése milyen módon történik:

      - hagyományosan (kézzel, papír alapon) vagy

      - számítógépes program segítségével.

A nyilvántartási módokra vonatkozó konkrét szabályokat a szabályzat külön része tartalmazza.

 

-          A betekintési jog gyakorlásának szabályai

 

-          3. A betekintési jog gyakorlásának szabályai az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

-          a.) Az adatkezelő köteles biztosítani, hogy a közalkalmazott a róla nyilvántartott adatokba és iratokba korlátozás nélkül betekinthessen, azokról másolatot vagy kivonatot kaphasson.

-          b.) A közalkalmazott jogosult a róla nyilvántartott helytelen adat helyesbítését, a jogellenesen nyilvántartott adat törlését kérni, a jogellenesen kért adata közlését megtagadni.

-          Az adatkezelő köteles a helytelen adatot haladéktalanul helyesbíteni, illetve törölni.

-          c.) A közalkalmazotti nyilvántartás első alkalommal történő kitöltésekor az érintett közalkalmazottnak aláírásával kell igazolnia, hogy a felvett adatok helyesek és a valóságnak megfelelnek.

-          d.) A közalkalmazott jogosult megismerni, hogy a közalkalmazotti nyilvántartásban szereplő adatait kinek, milyen célból és milyen terjedelemben továbbították. Ennek biztosítása érdekében az adatkezelő adatszolgáltatási nyilvántartást vezet, melyet az adatok kiadásától számított 5 évig meg kell őrizni.

-          Az adatszolgáltatási nyilvántartás formáját az intézményvezető határozza meg és bocsátja rendelkezésre.

-          e.) A munkáltatónál vezetett alapnyilvántartásba – az eljárásban indokolt mértékig – jogosult betekinteni, illetőleg abból adatokat átvenni a rájuk vonatkozó jogszabályban meghatározott feladataik ellátása céljából:

- saját adataira vonatkozóan a közalkalmazott,

- a közalkalmazott felettese,

- a minősítést végző vezető,

- feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző szerv,

- a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy,

- munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság,

- a közalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság,

- a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal megbízott munkatársa feladatkörén belül,

- az adóhatóság, a társadalombiztosítás szerv, az üzemi baleseteket kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv.

 

-          A közalkalmazotti nyilvántartásban és a személyi iratokban szereplő személyes adatokat kezelők személyi felelősségéről

 

-          A közalkalmazotti nyilvántartásban és a személyi iratokban szereplő személyes adatokat kezelők személyes felelőssége az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

-          a) A közalkalmazotti nyilvántartásban szereplő személyes adatok védelméért, az adatkezelés jogszerűségéért az intézményvezető a felelős.

-          b) A közalkalmazotti nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat az intézményvezető látja el.

-          c) Az adatkezelő a közalkalmazotti nyilvántartásban szereplő, nem közérdekű személyes adatokat csak a törvényben meghatározott esetekben és célokra, illetve az érintett közalkalmazott erre irányuló írásbeli kérelmére használhatja fel, illetve adhatja át harmadik személynek.

-          d) A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért:

- az intézményvezető,

 

-          A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért való felelősség tartalma:

-          1.) Az intézményvezető felel:

- A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok védelmére és kezelésére vonatkozó jogszabályok, valamint az e szabályzatban rögzített előírások megtartásáért, illetve e követelmények teljesítésének ellenőrzéséért.

Felelősségi körében köteles gondoskodni:

- az adatvédelmi szabályzat folyamatos karbantartásáról;

-          - az ellenőrzés módszereinek és rendszerének kialakításáról és működtetéséről;

- a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatok védelmével kapcsolatos követelmények intézményen belüli közzétételéről. A közzététel érdekében a közalkalmazottak kötelesek az adatvédelmi szabályzat megismerésére, majd azt követően az erre vonatkozó nyilatkozat megtételére. (1. számú melléklet.)

- köteles a betekintési jog gyakorlásának esetén az Adatlapon dokumentálni a jogosultság gyakorlásának a jogalapját, valamint a megismerni kívánt adatok körét;

- a minősítést végző vezető felelősségi körén belül gondoskodik arról, hogy a minősítés folyamatába bevont harmadik személy – a munkavállalói érdekképviseleti szerv tagja – csak a jogszerű és tárgyilagos minősítéshez szükséges adatokat ismerhesse meg.

-          2.) A személyzeti feladatot ellátó közalkalmazott felelőssége:

- A személyzeti feladatot ellátó közalkalmazott alatt kell érteni minden olyan köz-alkalmazottat, aki az intézménynél tevékenysége során a közalkalmazotti nyilvántartással és személyi irattal összefüggő adatot kezel.

- A személyzeti feladatot ellátó közalkalmazott felelőssége gondoskodni arról, hogy:

- az általa kezelt – közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő – adat és megállapítás az adatkezelés teljes folyamatában megfeleljen az e szabályzatban meghatározott iratok, valamint a jogszabályi rendelkezések tartalmának,

- a személyi iratra csak olyan adat, illetve megállapítás kerülhessen, amely e szabályzatban foglalt adatforrásokon alapul,

- a személyi iratra történő adat rávezetés a megfelelő személyi, illetve személyzeti iratra – az adat keletkezésétől, illetőleg változásától számított legkésőbb 3 munkanapon belül – rávezetésre kerüljön,

- a közalkalmazott által szolgáltatott és igazolt adatok helyesbítését és kijavítását a közalkalmazott kérelmére történt kezdeményezés és igazolás alapján legkésőbb 3 munkanapon belül átvezessék,

- ha a közalkalmazott nem az általa szolgáltatott adatának kijavítását vagy helyesbítését kéri, akkor kezdeményeznie kell a munkáltatói jogkör gyakorlójánál az adathelyesbítést, illetve kijavítás engedélyezését. A munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése alapján haladéktalanul el kell végezni a javítást.

- A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat helyesbítését és törlését kezdeményeznie kell a munkáltatói jogkör gyakorlójánál, ha megítélése szerint a személyi iraton szereplő adat a valóságnak már nem felel meg.

-          3.) A közalkalmazott felelőssége:

- A közalkalmazott felelős azért, hogy az általa az intézmény részére átadott, bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek.

 

-          Adatvédelmi szabályok a nyilvántartások vezetési módszerei szerint

 

-          A hagyományos módszerrel végzett nyilvántartásokkal kapcsolatos adatvédelmi szabályok

-          A hagyományos módszerrel végzett nyilvántartásokkal kapcsolatban az alábbi alapvető adatvédelmi szabályokat kell betartani:

a) Gondoskodni kell a papíralapú adathordozók biztonságos tárolásáról.

A tárolást lemezszekrényben kell megoldani.

b) Az adatokhoz való hozzáférést a tároló eszköz zárásával kell megoldani. A tárolók kulcsával csak azok a közalkalmazottak rendelkezhetnek, akik valamilyen személyzeti feladat ellátására feljogosítottak.

Amennyiben kulcs elveszik, azt haladéktalanul jelenteni kell az intézményvezetőnek, aki gondoskodik a zár lecseréléséről.

c) Amikor az adatkezelés folyik, az adatkezelő helyiségbe csak olyan személy léphet be, aki adatkezelésre jogosult.

d) A nem rutinszerű, nem szokványos adatkezelésről, az adatkezelést megelőzően értesíteni kell az intézményvezetőt.

e) Az adatkezelésekről folyamatos nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásban fel kell tüntetni, hogy ki, milyen jogcímen, milyen iratot kezelt. Az intézményvezető ellenőrzi a nyilvántartás vezetése naprakészségét, valamint az adatkezelők körét, és adatkezelésük jogszerűségét.

-          A számítógépes módszerrel végzett nyilvántartásokkal kapcsolatos adatvédelmi szabályok

-          1. A szabályozás célja: biztosítani a számítógépes információs rendszerben az adatkezelés fizikai biztonságát, a működtetés rendjét.

-          2. Az adatbiztonság szabályozása keretében gondoskodni kell:

-          - a fizikai biztonságról,

-          - az üzemeltetési biztonságról,

-          - a technikai biztonságról, valamint az

-          - információtovábbítás biztonságáról.

-          3. A számítógépes módszerrel végzett nyilvántartásokkal kapcsolatos szabályokat külön szabályzat tartalmazza.

 

Az óvoda vezetője felelős a gyermekek adatainak nyilvántartásával, kezelésével továbbításával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések és a Szabályzat előírásainakmegtartásáért, valamint az adatkezelés ellenőrzéséért.

Az óvodapedagógusok a munkakörükkel összefüggő adatkezelésért tartoznak felelősséggel.

 

A gyermekek nyilvántartott adatai :                     

a.) gyermek neve, születési helye és ideje,                             neme,állampolgársága,

állandó lakásának és tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár esetén a Magyar Köztársaság területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma;

                                                       b.) szülő, törvényes képviselő neve, lakóhelye, tartózkodási                                                   helye, telefonszáma,

                                                     c.) a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok,

        d.) a gyermek óvodai jogviszonyával kapcsolatos                                adatok

             da) felvételivel kapcsolatos adatok,

             db) az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony                          irányul,

             dc) jogviszony szünetelésével, megszünésével                                       kapcsolatos adatok,

             dd) a gyermek mulasztásával kapcsolatos adatok,

             de) kiemelt figyelmet igénylő gyermekekre vonatkozó                           adatok,sajátos nevelési igényű gyermek                                       fogyatékosságára vonatkozó adatok,

a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermek rendellenességére vonatkozó adatok,

                                                            df) a gyermekbalesetekre vonatkozó adatok,

                                                            dg) a gyermek oktatási azonosító száma,

                                                            

A többi adat az érintett hozzájárulásával.

 

Az adattovábbításra az óvodavezető jogosult.

 

 

 

A gyermekek adatai közül

-   valamennyi adat továbbítható az alkalmazottak adatainál felsoroltaknak,

-   a gyermek óvodai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett óvodához,

- az egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek egészségügyi állapotának       megállapítása céljából,

- a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermekvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából továbbíthatók,

- a sajátos nevelési igényre, beilleszkedési zavarra, magatartási vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek és vissza az óvodához,

- az óvodai fejlődéssel kapcsolatos adatok a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálatnak, az  iskolának,

- az óvoda nyilvántartja azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága.

 

Az adatkezelés rendje

-          Az óvodában adatkezelést végző vezető, óvodapedagógus az adatfelvételkor tájékoztatja a szülőt arról, hogy az adatszolgáltatás kötelező-e vagy önkéntes.

-          A felvételi előjegyzési naplóba az adatokat a jelentkezéskor a szülőtől az óvodavezető veszi fel. A napló biztonságos őrzéséről az óvodavezető gondoskodik.

-          Az óvodába felvett gyermekek nyilvántartására szolgáló felvételi és mulasztási naplót gyermekcsoportonként óvodapedagógusok vezetik.

-          Az óvodai foglalkozásokról az óvodapedagógusok csoportnaplót vezetnek.

-          A felvételi és mulasztási, valamint a csoportnapló,agyermekek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok, a beilleszkedési, magatartásinehézséggel küzdő gyermek rendellenességére vonatkozó adatok, a gyermekvédelem körébe tartozó adatok biztonságos kezeléséről és őrzéséről a csoportban dolgozó óvodapedagógusok gondoskodnak.

-          A gyermekbalesetre vonatkozó adatok kezelésében közreműködik a munka-és balesetvédelmi feladatokkal megbízott óvodapedagógus.

-          Az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg az iarttári őrzési időt.

-          A gyermekekre vonatkozó minden adat továbbítása az óvodavezető aláírásával történhet. Akadályoztatása esetén a helyettesítési rend szerint kell eljárni.

 

Titoktartási kötelezettség

-          Az óvodevezetőt, az óvodapedagógusokat hivatásuknál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli a gyermekekkel és családjukkal kapcsolatos minden olyan tényre, adatra, információra vonatkozóan, amelyről a gyermekekkel, szülővel kapcsolattartás során szerzett tudomást.

-          A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület tagjainak egymás közti, a gyermek fejlődésével összefüggő megbeszélésre.

-          A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a gyermek adatainak a köznevelési törvényben meghatározott nyilvántarására és továbbítására.

-          A köznevelésről szóló törvényben meghatározottakon túlmenően a gyermekekkel kapcsolatban adatok nem közölhetőek.

 

 

A közalkalmazottak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével kapcsolatos kérdéseket a 2007. évi CLII. törvény határozza meg. A törvény egyértelműen és kötelezően meghatározza mely munkakörök azok, amelyekben foglalkoztatott köteles vagyonnyilatkozatot tenni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              3.számú melléklet

 

Iratkezelési szabályzat

 

Az iratkezelés célja, hogy segítse az intézmény feladatainak eredményes, gyors és szakszerű ellátását, megoldását.

Az óvodában készült iratokon szerepeltetni kell:

-          az óvoda nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét;

-          a címzett megnevezését, címét, beosztását;

-          az irat iktató számát;

-          az ügyintéző nevét, az aláíró nevét, beosztását, aláírását;

-          a dátumot;

-          az óvoda körbélyegzőjének lenyomatát.

 

Amennyiben az intézkedés szóban, telefonon történik, az eredeti iratra rá kell vezetni az intézkedés lényegét, dátumát és az intézkedésben résztvevők nevét.

 

Az iratkezelés folyamata:

1.Iratátvétel:

érkezés szerint-     -    postán érkező iratok, küldemények,

-          kézbesítő, futár által szállított iratok,

-          közvetlenül a levél írójától, szülőtől érkező, személyesen átadott iratok,

-          elektromos úton érkező iratok.

 

Az óvodába érkező küldemények átvételére jogosult:

            óvodavezető - távollétében a sorrend:

                                                           óvodavezető- helyettes

                                                           munkaközösség - vezető

                                                           minőségfejlesztési csoport vezetője

            névre szóló küldemény esetén a címzett, vagy az általa megbízott személy.

 

A személyesen postázott iratok átvételekor kérelemre írásban igazolni kell az átvétel tényét.

Az elektronikusan érkezett küldemény kezelése megegyezik a normál küldeményekkel, azzal a különbséggel, hogy a beérkezett küldeményt kinyomtatás után át kell adni iktatásra, a faxon érkezett írásos anyagokat fénymásolni, majd iktatni, és irattározni.

 

2. Postabontás, érkeztetés:

A napi postát a délelőttös dajka az óvodavezető irodájába viszi, és átadja a vezetőnek.

Az óvodavezető bontja a küldeményeket, és a felelős személynek továbbítja későbbi intézkedés megtétele miatt.

Az elektronikus iratot gépi adathordozón (hajlékonylemez, CD-ROM, stb.) átvenni vagy küldeni csak papíralapú kísérőlappal lehet. Az adathordozót és akísérőlapot mint iratot és mellékelt irtot kell kezelni.

 

3. Iktatás, név- és tárgymutató készítés:

Az óvodába érkező, vagy itt keletkező iratokat iktatni kell. Az iktatókönyv használata kötelező. Tartalmaznia kell az – iktatószámot,

-          a beérkezés időpontját,

-          az irat tárgyát,

-          az elintézés módját,

-          kezelési feljegyzéseket,

-          az irat hollétének, tárolásának a helyét.

 

Minden naptári év elején újonnan nyitott, hitelesített, oldalszámozott iktatókönyvet kell használni, melyet minden évben 1-el kezdünk. Az év utolsó munkanapján le kell zárni. Az iktatókönyvben javítani csak áthúzással lehet úgy, hogy a szöveg olvasható legyen. Dátummal, aláírással kell ellátni.

 

4. Intézkedés:

Az iktatásba vétel után az óvodavezető intézkedik, saját maga hozza meg a döntést, elintézi az ügyet,

vagy – továbbítja más szervezet, intézmény felé,

-          intézkedés nélkül irattárba helyezi,

-          felelős személy elintézi az ügyet, óvodavezetőnek aláírásra visszautalja, ezután továbbítják megfelelő helyre.

 

5. Válaszadás:

Abban az esetben, amikor választ, tájékoztatást, intézkedést vár külső személy, hatóság, intézmény, az iratnak, levélnek, jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

-          az óvoda nevét, címét,

-          az iktatószámot,

-          az ügy elintézőjének nevét,

-          az ügyintézés helyét, idejét és tárgyát,

-          az aláírójának a nevét, beosztását,

-          az óvoda körbélyegzőjének a lenyomatát (11/ 1994. (VI.8.)MKM rendelet

Fel kell tüntetni a címzett adatait (nevét, beosztását, címét).

 

A határozatjellegű válasz esetén a döntés alapját képező jogszabályt, mérlegelés esetén az erre utalást kell szerepeltetni.(11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet)

 

6. Irattovábbítás, postázás:

Az iratok továbbításának módja megegyezik a bejövő iratoknál leírtakkal.

 

7. Irattárba helyezés:

Az elintézett, iktatott iratokat az óvodavezetői irodában lévő szekrényekben kell elhelyezni. A pedagógiai, nevelési-oktatási ügyek dokumentumait (felvételi és mulasztási naplók, csoportnaplók, tankötelezettség megállapításához szükséges szakvélemény, megfigyelési lapok, fejlesztési tervek) a nevelői szoba zárt szekrényében kell elhelyezni.

Az irattárban őrzött anyagokhoz az óvodavezető bármikor, az óvoda dolgozói az SZMSZ-ben található jogosultság szerint betekinthetnek.

Az irattári őrzés idejét az irattári terv tartalmazza.

A nem selejtezhető iratokat 50 év után át kell adni a Somogy Megyei Levéltárnak.

A selejtezendő iratokat meg kell semmisíteni.

 

Az irattárt 5 évenként felül kell vizsgálni, a selejtezést az óvodavezető rendelheti el.

 

8. Selejtezés:

A selejtezendő iratokról 3 példányos jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza:

-          hely,

-          idő,

-          selejtezési bizottság tagjainak a neve,

-          a selejtezés tárgya,

-          a selejtezés alapjául szolgáló jogszabály,

-          az irattári terv száma,

-          a kiselejtezésre szánt iratok irattári tételszáma, évköre és mennyiségi száma,

-          a selejtezési bizottság aláírása.

9. Iratok átadása a levéltárnak:

A maradandó értékűnek minősített, azaz nem selejtezhető iratokat legalább 15 év helyben őrzés után, 5 évenként lehet átadni a levéltárnak.

 

Az átadásról 2 példányos jegyzéket kell készíteni, amelyben fel lehet tüntetni az átadott iratokkal kapcsolatos kikötéseket.

Az átadás- átvételről készült jegyzék példányait nem selejtezhető tételként kell kezelni.

 

 

Irattári terv:

Irattári tételszám:

I. Igazgatási, jogi területek:

Megőrzési idő/év:

1.

Alapító okirat

nem selejtezhető

2.

Intézménylétesítési, - átszervezési, fejlesztési iratok, alaprajzok

nem selejtezhető

3.

Iktatókönyvek, irattári selejtezések jegyzőkönyvei

nem selejtezhető

4.

Szabályzatok: Szervezeti és Működési Szabályzat, Munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi szabályzat, Pénztárkezelési szabályzat, Leltározási és selejtezési szabályzat

 

10 év

5.

A fenti szabályzatokkal kapcsolatos eseményekről készült jegyzőkönyvek

 

10 év

6.

Belső szabályzatok: Házirend, Szülői Szervezet éves munkaterve, Óvodaszék munkaterve, jegyzőkönyvei, Bélyegzők nyilvántartása

 

5 év

7.

Megállapodások, szerződések: kollektív szerződés, bírósági, államigazgatási ügyek iratai, panaszügyek, fellebbezések

 

10 év

8.

Éves szakmai beszámolók és jelentések

10 év

9.

Fenntartói irányítás, ellenőrzés jegyzőkönyvei

10 év

10.

Vezetői utasítások, körlevelek

10 év

11.

Munkatervek, statisztikák

5 év

12.

Alapítványi dokumentumok (alapítás, érdemi tevékenység, megszüntetés)

nem selejtezhető

13.

Alapítványi operatív ügyek

10 év

 

 

 

 

II. Humánpolitikai és munkaügyek:

 

1.

Személyi anyagok: kinevezések, megbízási szerződések, átsorolások, áthelyezések, szakmai önéletrajzok, a szükséges végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatai, az előző, beszámítható munkahelyek dokumentumainak hiteles másolatai, munkaviszony megszűnését igazoló iratok (felmentések, felmondások, elszámoló lapok)

 

50 év

2.

Mellék- és másodállás engedélyezése

15 év

3.

Nyugdíjazással kapcsolatos ügyek, iratok

50 év

4.

Kitüntetések, jutalmazások

10 év

5.

Munkaköri leírások

10 év

6.

Jelenléti ívek, szabadságok engedélyezését, kiadását igazoló iratok

 

5 év

7.

Szociálissegély- ügyek

5 év

8.

Képzési és továbbképzési ügyek, tanulmányi szerződések

5 év

 

III. Pedagógiai, nevelési-oktatási ügyek:

 

1.

Felvételi és mulasztási napló, Felvételi előjegyzési napló

20 év

2.

Óvodai csoportnapló

5 év

3.

Tankötelezettség megállapításához szükséges szakvélemény

5 év

4.

Törzslapok

nem selejtezhető

5.

Felvételt, átvételt elutasító határozat, Felmentés rendszeres óvodába járás alól, Felhívás rendszeres óvodába járásra, Értesítés óvodaváltoztatásról, értesítés beiratkozásról, Értesítés igazolatlan óvodai mulasztásról

 

5 év

6.

Szaktanácsadói, szakértői vélemények

5 év

7.

Helyi Nevelési Program

10 év

8.

Nevelési-oktatási kísérletek, újítások dokumentumai

10 év

9.

Vezetői szakmai ellenőrzések jegyzőkönyvei

5 év

10.

Vezetői pályázat

5 év

11.

Gyakorlati képzéssel kapcsolatos iratok

5 év

12.

Nevelőtestületi értekezletek jegyzőkönyvei

5 év

13.

Szakmai pályázati anyagok

5 év

14.

Gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos iratok

3 év

 

 

 

 

IV. Gazdasági ügyek:

 

1.

Ingatlan nyilvántartás, - kezelés, - fenntartás, épület tervrajzai, helyszínrajzok, használatbavételi engedélyek

határidő nélkül

2.

Éves költségvetés, könyvelési beszámolók, könyvelési bizonylatok, számlák, költségvetési koncepciók, pénzmaradvány- elszámolások, pótelőirányzat, számviteli rend

 

5 év

3.

Leltár, állóeszköz – nyilvántartás, vagyon - nyilvántartás, selejtezési dokumentumok

10 év

4.

Társadalombiztosítás

50 év

5.

Gyerekek ellátása, juttatásai, térítési díjak befizetését igazoló nyomtatványok

5 év

6.

A bérgazdálkodással, személyi juttatásokkal kapcsolatos iratok, bizonylatok

10 év

7.

Belső ellenőrzések jegyzőkönyve

10 év

8.

Karbantartással kapcsolatos árajánlatok, szerződések, átvételi jegyzőkönyvek, garanciális ügyek

5-10 év

9.

Beruházási, felújítási ügyek tervdokumentációja

nem selejtezhető

10.

Beruházási, felújítási ügyek lebonyolítása

10 év

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Iratselejtezési jegyzőkönyv

 

……………………………..

 Szervezet megnevezése

                                                                                  Ikt.szám:………………………

 

 

Készült:……………………………………………..(dátu,, szervezeti egység és helyiség megnevezése)

 

A selejtezési bizottság tagjai:

 

…………………………………………………………………………….(név, beosztás)

 

…………………………………………………………………………….(név, beosztás)

 

…………………………………………………………………………….(név, beosztás)

 

 

A selejtezést ellenőrizte:

 

…………………………………………………………………………….(név, beosztás)

 

A munka megkezdésnek időpontja:………………………………………………(dátum)

 

A munka befejezésének időpontja:……………………………………………….(dátum)

 

Az alapul vett jogszabályok:……………………………………………………………..

 

Selejtezés alá vont iratok felsorolása: Iratjegyzék

 

Sorszám

Az irat megnevezése

Eredeti terjedelem

      (oldalszám)

Keletkezésének dátuma

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

A kiselejtezett iratok mennyisége:………………………………………………………………

 

A selejtezési bizottság tagjai a mellékelt….lap tételszintű iratjegyzéken felsorolt iratok kiselejtezését javasolják.

 

A munka során a vonatkozó jogszabályok értelmében jártunk el.

A selejtezésre kijelölt iratanyag a levéltári jóváhagyást követően megsemmisítésre kerül.

 

 

 

 

……………………………………….                     ……………………………………………

            1. bizottsági tag                                                                     2. bizottsági tag

 

…………………………………………                  ……………………………………………

 

ellenőrző vezető aláírása                                                       3. bizottsági tag

 

 

 

A selejtezési jegyzőkönyvet 3 példányban kell elkészíteni. Két aláírt és lebélyegzett példányt az illetékes levéltárnak kell megküldeni. Az illetékes levéltár rendeletben előírt szövegű bélyegzőlenyomattal, aláírással és pecséttel hitelesíti a megsemmisítési engedélyt.

 

Az iratanyag megsemmisítésére engedéllyel rendelkező vállalatokat, vagy vállalkozásokat bíz meg az óvodavezető. A megsemmisítésről igazolást kér, melyet a selejtezési ügyirathoz kell csatolni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iratátadási jegyzőkönyv

 

Szervezet megnevezése

                                                                                  Ikt.szám:………………………

 

 

Készült:……………………………………………..(dátu,, szervezeti egység és helyiség megnevezése)

 

Átadó:……………………………………………………………………………………………

(átadó szerv megnevezése)

 

Átadásért felelős vezető és beosztásának megnevezése:

 

…………………………………………………………………………………………………

 

Átvevő:……………………………………………………………(átvevő szerv megnevezése)

 

Átvételért felelős vezető és beosztásának megnevezése:

 

………………………………………………………………………………………………….

 

 

Átvétel tárgyát képező iratanyag:

 

…………………………………………………………………………………………………..

(iratanyag keletkeztetőjének, évkörének, mennyiségének megnevezése)

 

Az átadás-átvétel indoklása:

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

 

                                                                       Kmf.

 

 

 

…………………………………………                  …………………………………………..

            átadó                                                                         átvevő

 

 

 

 

            P.H.                                                                           P.H.

 

 

Készült 3 példányban

1 pld. Átvevő

1 pld. Átadó

1 pld. Irattár

Kötelezően használatos tanügyi nyomtatványok:

 

1.      Felvételi előjegyzési napló

2.      Felvételi és mulasztási napló

3.      Csoportnapló

4.      Óvodai törzskönyv

5.      A tankötelezettség megállapításához szükséges szakvélemény

 

Funkciójuk:

 

Az óvoda rendszerszerű működésével kapcsolatos naprakész nyilvántartás.

 

1.      Óvodai felvételi előjegyzési napló (A: Tü. 728 r.sz.)

Az óvodába felvételre jelentkezők adatait, valamint a felvétellel kapcsolatos javaslatokat, határozatokat, időpontokat tartalmazza.

 

2.      Felvételi és mulasztási napló (A. Tü. 727. r.sz.)

Az óvodába felvett gyermekek nyilvántartását naponta kell az óvodapedagógusnak vezetni.

A megjegyzés rovatba kell bejegyezni: a szülők napi elérhetőségét- telefonszám, a hosszas hiányzás okát, a szakértői vélemény számát, az óvodából való kimaradás okát, dátumát.

 

3.      Óvodai csoportnapló

Az óvodai foglalkozásokról a nevelőmunkát végző óvodapedagógus csoportnaplót, foglalkozási naplót vezet. Kötelező az óvodavezető által hitelesíteni.

 

4.      Óvodai törzskönyv (A. Tü. 723. r.sz.)

A törzskönyv az óvodára vonatkozó legfontosabb adatok rögzítésére szolgál. Vezetése, illetve az egyes táblázatok kitöltése során a hatályos jogszabályok, továbbá a statisztikai jelentésekhez adott utasítások az irányadók.

 

5.      Tankötelezettség megállapításához szükséges szakvélemény (A. Tü. 722.r.sz.)

Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban:

-          igazolja, hogy a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget,

-          javasolja a gyermek további óvodai nevelésben való részvételét,

-          javasolja, hogy a gyermek szakértői és rehabilitációs vizsgálaton vegyen részt,

-          javasolja, hogy az óvodás a Nevelési Tanácsadó vizsgálatán vegyen részt.

 

 

Ajánlott tanügyi nyomtatványok a kötelező óvodába járással összefüggésben:

 

1.      A beiskolázás nyomtatványai:

1.1  Szakértői javaslat iránti kérelem ( A. Tü. 16/új r.t.)

1.2  Értesítés a szakértői vizsgálat időpontjáról és helyéről ( A. Tü. 17/a új r.sz)

1.3  Szakértői javaslat, szakértői vélemény (A. Tü. )

 

2.      Egyéb ügyviteli- nyilvántartási nyomtatványok:

2.1  Óvodai nyilvántartó lap (B. 318-203) Az étkező gyermekek naponkénti nyilvántartása

2.2  Iskolások és óvodások egészségügyi törzslapja (A. Tü. 13. r.sz.)

2.3  Nyilvántartás nem üzemi balesetekről (A. Tü. 1019. (B) új r.sz.)

2.4  Baleseti jegyzőkönyv (A. Tü. 1023. (B) új r.sz.)

2.5  Ellenőrzési napló (A. Tü. 99. r.sz.)

2.6  Helyettesítési napló (A. Tü. 342/a. r. sz.)

2.7  Logopédia munkanapló (T.ü.345/új)

2.8  Iktatókönyv (A. Tü. 804. r. sz.)

 

3.      A tankötelezettséggel kapcsolatos óvodai nyomtatványok

3.1  Felmentés rendszeres óvodába járás alól (A. Tü. 729. r.sz.)

3.2  Felhívás a rendszeres óvodába járásra (A. Tü. 731. r.sz.)

Értesítés igazolatlan óvodai mulasztásról (A.Tü.732. r.sz