KÁNYÁDI SÁNDOR: VALAMI
KÉSZÜL
Elszállt a fecske,
üres a fészke,
de mintha most is
itt ficseregne,
úgy kél a nap és
jön az este,
mintha még nálunk
volna a fecske.
Még egyenlőre
minden a régi,
de a szúnyog már
bőrét nem félti,
és a szellő is
be - beáll szélnek,
fákon a lombok
remegnek, félnek.
Valami titkon,
valami készül:
itt - ott a dombon
már egy - egy csősz ül.

Nézd csak a tájat,
de szépen őszül.
   











Fontos tudnivaló


Az óvodai ellátás igénybe vételével és a tankötelezettség kezdetével kapcsolatos szabályok


Módosultak az óvodával kapcsolatos előírások a köznevelési törvény 8. § (1)-(3) bekezdéseiben. Az feladatával kapcsolatban bekerült az (1) bekezdésbe, hogy az óvoda a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel.

Mint tudjuk az óvoda addig az évig kötelező, amelynek augusztus 31. napján a gyermek hatodik életévét betölti, hiszen ettől az évtől válik tankötelessé.

A 8. § (2) bekezdésében módosultak az óvodai ellátás kötelező igénybe vételével kapcsolatos szabályok. Az eddigiekben a jegyző (az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó) a szülő kérelmére és az óvodavezető valamint a védőnő egyeztetésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betöltötte, felmentést adhatott a kötelező óvodai nevelés alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete ezt indokolta.

A szabályok annyiban módosultak, hogy már nem a gyermek ötödik, hanem a negyedik életévének betöltéséig mentesítheti az óvodába járás alól. A mentesítés okai közül a gyermek képességeinek kibontakoztatását mint indokot törölte a módosított törvény. A módosult előírásokat 2019. július 26. napjától kell alkalmazni, de ebben a formában csupán 2019. december 31-ig hatályos.

2020. január 1-től a kérelmet már nem a jegyző számára kell benyújtani és a benyújtás napja is meg van határozva. A szülő a tárgyév május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

2020. január 1-jei hatállyal változásokat vezetett be a módosított köznevelési törvény azoknak a számára, akik a tanköteles kor elérését követően különféle okok miatt még egy évig az óvodában szeretnének maradni. Az eddigiekben a tanköteles kor elérését követően még egy évig az óvodában maradhattak azok a gyermekek, akiknek ezt az óvoda vezetője, a szakértői bizottság vagy az óvoda, iskola, szülő kezdeményezésére indított iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság ezt indokoltnak találta. A 2020. január 1-jén hatályba lépő új előírást a köznevelési törvény tartalmazza az alábbiak szerint:

Nkt. 45.  (2): ...A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértő bizottság rendelhető ki… Ha a szakértő bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülő kérelem benyújtására nincs szükség.

A köznevelési törvény 94.§ (4g) bekezdésében foglaltak szerint a kormány fogja kijelölni azt a hivatali szervet, amely az óvodai foglalkozások alóli mentesítéssel, illetőleg a tankötelezettség kezdetének egy évvel történő elhalasztásával kapcsolatos döntéseket meghozhatja. A cikk írásának napján a kormány még nem jelölte meg az illetékes hatóságot.

Szentiványi Jánosné óvodavezető



ÓVÓNŐK - SZÜLŐK CSATÁJA AZ ISKOLAÉRETTSÉGRŐL

MÉG EGY ÉV AZ ÓVODÁBAN VAGY ISKOLAKEZDÉS?

            Sok családot érintő dilemma, hogy visszatartsák – e gyermeket még egy évig az óvodában, vagy kezdje meg az első osztályt hat évesen.

A szülők szempontjai az iskolakezdést illetően nagyon különbözőek. „Olyan okos ez a gyerek, mindent tud! Az óvodában csak unatkozik, menjen csak minél hamarabb iskolába!” – mondják egyesek. Mások inkább a kivárás hívei, ők attól félnek, hogy az iskolába lépéssel jelentkező elvárások és a megnövekedett követelmények nagyon megterhelik a gyereket, aki emiatt nem tud majd lépést tartani a többiekkel, ezért jobbnak látják, ha minél később kezdi az iskolát.

A szülők jobbára érzik, hogy gyermekük mikor érett már a váltásra, de sokan elbizonytalanodnak, vajon minden szempontból megállja – e majd a helyét a gyermek, aki bár nagyon értelmes, de visszahúzódó, vagy éppen rengeteget tud az egyiptomi bebalzsamozási szertartásról, de nem tud öt percig nyugton ülni a helyén.

A gyermek hatodik évében szakmai tanácsadóként szerepelhet az óvónő. Nagyon fontos az óvónők véleménye az iskolakezdésről. Az elmúlt években ők voltak a legtöbbet a gyermekkel, így ők képesek megítélni a teljesítményét, motivációját és szociális érettségét, melyek az iskolaérettség kritériumai.

Ha kétségeink vannak:

Sokat megtudhatunk gyermekeikről – a döntés előtt – ha nyomon követjük mindennapi játékát, ha megfigyeljük, hogyan érintkezik kortársaival, a környezetében lévő felnőttekkel, hogyan reagál új helyzetekre, meglepetésekre. Kérdezzük meg az óvónőtől, hogy elfogadja-e az irányítást, milyen szerepet visz a közösségbe, mit játszik szívesen spontán helyzetben és hogy ő mindezek alapján milyen iskolát javasol neki!

Első évben eldől ugyanis a tanulással kialakított kapcsolat: ha a nebulónak nehézséget okoznak a feladatok, bukdácsolni fog, lemarad és izgalmas kaland helyett kínkesevvé válhat számára minden egyes tanítási óra. Aki pedig az első osztályban meggyűlöli az iskolát, a felsőbb osztályban csak még nehezebben boldogul majd. Jobb egy plusz év az oviban, mint a későbbiekben felsősként tanulási nehézségek, év végi bukás – és az ezzel járó szégyen.

Fülemenné Lazányi Anikó, óvónő


AZ ŐSZI IDŐSZAK ESEMÉNYEI…                                   

 

A MÉHECSKE – KISCSOPORT NAPJAI

            A kicsik számára nagyon szerencsésen alakult a létszám.  Jelenleg 15 gyermek jár a csoportba. Hárman érkeztek a Mini bölcsödéből, hárman ismétlik korcsoportjukat, kilenc kisgyermek családból érkezett.

Az első napokban valamennyien bizonytalanul, félénken léptek be a csoportszobába. Új volt számukra a környezet, ismeretlen, szokatlan tárgyak új szokások, szabályok, „idegen” felnőttek vették körül őket. A sok közös éneklés, mondókázás rövid időn belül megvigasztalta a szomorúbb  gyerekeket is. Szeptember végére már nincs sírós gyermekünk. Nagyon szeretik a közös éneklést, a verselést, mondókázást, próbálgatják a hangszereket.

Már a sétával is megpróbálkoztunk. Első alkalommal a Bagolyvár utcát és környékét jártuk be, gyűjtöttünk gesztenyét, amiből később gombákat barkácsoltunk. Egy másik alkalommal már a Balaton parton is jártunk. Figyeltük a víz hullámzását, a vadkacsákat és színes leveleket gyűjtöttünk.

Ahogy telnek a napok, egyre jobban megismerjük egymást. A gyerekek tanulják a jelüket, társaik nevét, folyamatosan ismerkednek a szokásokkal, szabályokkal. Próbálkoznak az öltözéssel, vetkőzéssel, az önkiszolgálással.

Bízunk benne, hogy egyre jobban érzik magukat az óvodában, s érdeklődésük továbbra  is megmarad.

                                                                                                                          Bera Magdolna, a kiscsoport óvónője









Középsősök lettünk – a Micimackók

            A nyár gyorsan elröppent! Visszagondolva a kiscsoportra, ugyanilyen telt el, tele eseményekkel, izgalmakkal…

Most arra voltunk kíváncsiak, mennyit változtak, nőttek óvodásaink, hiszen volt, akivel hetekig nem találkoztunk. Az első nap aztán igazolta elképzeléseinket: akik az év végén még kiscsoportosok voltak, most szeptember elejére nőttek, fejlődtek, ügyesedtek – úgyhogy irány a középső csoport!

Az első héten hamar visszailleszkedtek az óvodai napirendbe: a tavalyi év rendszeressége, következetessége meghozta a gyümölcsét! A sok ismétlés, gyakorlás következtében megszokottá váltak a napirendbe illesztett tevékenységek: játék, önkiszolgálás, étkezések, közös foglalkozások.

Először ismételtük a tavaly tanult dalokat, mondókákat, verseket és beszélgettünk a nyári élményekről. Majd folytattuk az őszi témákkal. Az őszi gyümölcsök, termések gyűjtése, rendszerezése emlékeztetett minket arra, hogy melyik évszakban járunk. A rajzolás, mintázás is sokat fejlődtek a gyerekek. Egyre fantáziadúsabb, színesebb kis alkotások kerülnek ki a kezük alól – és már a szüreti bálra is készítettünk kis díszeket! A mozgásos napokon már természetes, hogy tornaruhára cseréljük az öltözéket és a tornateremben – jó idő esetén – az udvaron is láthattak minket, amint – 1-2 kisgyermek kivételével- fegyelmezetten végezték a gyakorlatokat.

A séták ideje és hossza is már jelentősen megnyúlt!

Szeptember közepén megtartottuk a szülői értekezletet, ahol az intézményvezető tájékoztatta a szülőket az új óvodai törvénymódosításról és az általános tudnivalókról. Bemutatkoztak a négy új óvodásunk szülei, mi óvónők pedig összegeztük a nyári időszakot, az évkezdés történéseit és felvázoltuk az előttünk álló év feladatait.

A szülői szervezet is ismertette éves munkatervét – ezen a fórumon a szülők szép számmal vettek részt – és tartalmas, jó hangulatú estét töltöttünk együtt!

A 2019/2020-as nevelési év tehát elindult és reméljük hasznos, eseményekben, jó élményekben gazdag időszak áll előttünk.

                                                                                                                Tschepen Andrea a középső csoport óvónője






Nagycsoportosok lettünk!

            Idén 21 gyermek jár a nagycsoportba. Két gyermek korcsoportját ismétli és két új gyermek érkezett hozzánk, akik hamar beilleszkedtek a csoport életébe.

Igyekeztünk kihasználni a kellemes őszi időjárás minden pillanatát. Sétáink alatt megfigyeltük a természet álalakulását, a Balaton élővilágát, hallgattuk a szél zúgását, a víz csobogását.

Ismerkedtünk az óvoda környékén található intézményekkel és ott dolgozók munkájával. Látogatást tettünk a Latinovits Zoltán Művelődési Ház Könyvtárában, ahol Dezső Éva könyvtáros hölgy nagy szeretettel várt bennünket. Örömmel mutatta be a könyvtárat, a mesekönyveknél helyezett el nekünk székeket, babzsák foteleket. Ismeretterjesztő – és mesekönyveket nézegettek a gyerekek. Ki is kölcsönöztünk egy mesekönyvet, amiből minden nap mesélünk.

A több éves hagyományt folytatva idén is részt vettünk a szüreti felvonuláson. Néha picit szemerkélt az eső, de ez nem szegte kedvünket. A gyerekek izgatottan várták az eseményt. Sajnos, pont a szüreti hétre a csoport fele megbetegedett, így kis létszámmal ugyan, de annál nagyobb lelkesedéssel adták elő kis műsorukat. Helyszínről – helyszínre érve egyre felszabadultabbak és bátrabbak lettek. A lovas kocsin való utazás még nekünk, felnőtteknek is izgalmas esemény volt, hát még a gyerekeknek! Sok – sok csillogó szempár, ragyogó mosoly árulkodott a fantasztikus élményről. Nagyon köszönjük a helyszíneknek a szíves vendéglátást, a sok – sok munkát a szervezőknek, a segítőknek.

                                                                                                                                                                         Bozó Éva a nagycsoport óvónője



Elkezdődött a Mini Bölcsődénk második éve!

            

Büszkeséggel tölt el, hogy lelkes és odaadó kolleganőimmel már a második nevelési évünket kezdhetjük meg bölcsődénkben. Rendkívül kellemes és meleg érzés a gyermekek közeledése. Szeretjük a piciket. Sokat elárul tekintetük, tiszta szeretettel teljes. Életkori sajátosságuk még a nonverbális kommunikáció. Nekünk ismerni kell a gyermek összes testi megnyilvánulását. A közösségbe kerülésnek köszönhetően már egyre többet beszélnek is a gyerekek.

Szeretjük ezt a hivatást. Szeretjük, mert a kisgyermek teljes mértékben ki van szolgáltatva nekünk. Jó érzés segíteni, gondozni, nevelgetni őket. Az önállósodási folyamat minden gyermeknél elkezdődött, hála a szülőknek és nekünk. Ebben a folyamatban az lesz a legnehezebb, hogy „felneveljük”, megtanítjuk önállóan enni, a cipőjét felvenni, a szobatisztaságot igényelni, a cumisüvegről leszokni…Ő felnő és óvodába megy. Jönnek az örömkönnyek és megjelenik az eddig ismeretlen űr a lelkünkben. Mégis büszkék vagyunk rá, mert ott voltunk az első szárnycsapásoknál. Óvoda éretté neveltük!

            A második nevelési év három új gyermekkel indult. Az elkövetkező hónapokban az a feladatunk, hogy beszoktassuk a három új gyermeket. Még édesanyjukkal töltik a beszoktatás kellemes, hol nehézkes délelőttjeit. Csoportunk új tagjai: két kisfiú Balatonszemesről, egy kislány Balatonőszödről érkezett. Jelenleg összesen négy kisfiú és két kislány jár az intézménybe. A későbbiek során még egy kisgyermek csatlakozik közösségünkhöz. 

                                                                                                                                          Papp Dóra

 

 

 

 ------------------

 

 

Szakmai nap az óvodában                                             

Az Oktatási Hivatal Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ az őszi Pedagógiai Napok keretében szakmai óvodavezetői fórumra hívta az óvodák, tagóvodák vezetőit. 

 A fórum egyik helyszínéül – Siófoki kistérség – Balatonföldvár kistérség – Tabi kistérség óvodavezetői részvételével a Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda és Mini Bölcsőde helyét jelölte ki. A fórum 2019. október 14-én került megrendezésre.

Intézményünk óvodavezetőjét – Szentiványi Jánosnét - kérték fel, ismertesse az egyik fontos témát: „Mozgásra nevelés az óvodában”!- címmel. Óvodánkban a gyakorlatban használt, jól bevált tevékenységet ismertette előadásában a résztvevőknek.

A fórum célja volt, hogy a térség óvodái minél szélesebb körű tájékoztatást kapjanak az óvodákat érintő feladatokról, kérdésekről, illetve, hogy lehetőség nyíljon a szakmai problémák összegyűjtésére, a megoldási lehetőségek keresésére, elősegítve a jó gyakorlatok, tapasztalatok megosztásának lehetőségét.   

            




Őszi családi barkács délután...                                    

 

Bázisnap keretében, 2019. Október 17 – én - egyik jó gyakorlatunk bemutatása alkalmából Őszi családi barkács délutánt szerveztünk.

A gyerekek – szüleikkel közösen csapatot alkotva Madárijesztőt készítettek. Az eddigiektől eltérően, most különböző kategóriák felállításával díjazottak lettek az elkészült „művek”!

Nyolc csapat indult a versenyben: Szennyai család, Sinka Hajnalka, Lőrinc és Stefcsik család, Szedresi Boszik, Johan család, Lengyel család, a Maskara Művek és a Bogdán család.

A díjazás három kategóriában lett megállapítva, plusz egy „Vándordíj”, amit egy évig illik megőrizni és a következő évben továbbadni, vagy újat készíteni a következő győztesnek!

A legrémisztőbb lett a Szennyai csapat fiú – lány madárijesztője. Oklevél – kincses láda

A legszebb a Szedresi csapat fejen álló madárijesztője. – Oklevél – kincses láda

A legviccesebb a Maskara Művek hintázó madárijesztője. – Oklevél – kincses láda a díj.

A vándordíjat a Lőrinc és Stefcsik csapat nyerte el. – Egy cserepes őszi dekoráció.


Az elkészült művek az óvoda udvarán mindenki számára megtekintetőek





A Szülői Szervezet tervei a 2019-2020 nevelési évre

 

          

Az idei évben 10 szülő jelentkezett szervezetünkbe, sokan először lesznek tagjai egy ilyen közösségnek.

A Szülői Szervezet célja a családok és az óvoda közötti nevelőtársi kapcsolat megerősítése, a kölcsönös bizalom és a jó partnerkapcsolat kialakulásának elősegítése, a gyermekek kellemes és esztétikus környezetének kialakulásához segítség adása, elsősorban az óvoda számára, de szükség esetén egyes családoknak is.

Feladataink közé tartozik, hogy figyelemmel kísérjük a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításainkról tájékoztatjuk a nevelőtestületet és a fenntartót. Igyekszünk összefogni a szülőket a közös és egyéni munkák szervezésére az egyes csoportok, illetve az óvoda fejlesztése, szépítése érdekében. A szülők és nevelők között összekötőként elősegítjük, hogy a gyermekek értelmi, érzelmi, erkölcsi és szokásbeli normái kialakításáról hasonlóan vélekedjenek, koordinálják a nézeteket. A rendelkezésünkre álló pénzösszegből az óvodát támogatjuk.

            Az első nagy feladatunk a szüreti bál megszervezése volt. A kezdeti nehézségek után végül sikerült mindent időben lebeszélni és beszerezni a bál kezdetéig. A Latinovits Zoltán Művelődési Ház vezetője megkért minket, hogy a felvonulás megállóinál segítsünk megszervezni a vendégül látást, melyhez a környéken lakó szülőktől kértünk és kaptunk segítséget. A felvonulás  és a bál is zökkenőmentesen lezajlott, ami köszönhető a helyi vállalkozók, kézművesek és a szülők segítségének és támogatásának is, amit itt is szeretnék nagyon megköszönni nekik.

            A papír és gesztenyegyűjtésbe az iskolai Szülői Szervezet mellé társultunk, mint már annyi éven keresztül. A szülők, gyerekek és az óvoda dolgozói gyűjtőmunkájának köszönhetően ezek is szerintem jól fognak sikerülni.

            Novemberben Márton nap környékén szeretnénk egy új hagyományőrző játék délutánt csinálni. Meseünnep néven. Ezen a délutánon lenne meseolvasás, dal és népi játéktanulás, valamint lámpás készítés. Az elkészült lámpásokkal este egy sétát tennénk a községben, melyre várjuk a lakosokat is.

            Decemberben a Mikulás csomagok összeállítása. „Advent az ovisokkal” rendezvényünk – megszervezése és a karácsonyi ajándékok beszerzése lesz. A rendezvény idén is Luca napján lesz és most is számítunk a szülők segítségére a mézeskalács sütésében. Velünk lesznek a Derűs Ősz Nyugdíjas Csoport tagjai és természetesen a falu lakóit is szívesen látjuk.

Karácsonykor idén is szeretnénk meglepni a gyermekeket egyénileg is egy kis ajándékkal.

            2020 első eseménye a gyermekek farsangi hete lesz. Ekkor az óvoda dolgozóit segítjük mindenben, amire lehetőségünk van. Sütemény, fánk sütés, üdítő vásárlás… Ezután a farsangi bált kell megszerveznünk, melyet már most elkezdtünk tervezni és az idén teljesen új formában szeretnénk megvalósítani. De ezt majd egy másik cikkben!

Amint megérkezik majd a jó idő, szeretnénk az udvart kicsit megszépíteni növények ültetésével és magas ágyások létrehozásával, amelyhez reméljük, hogy kapunk segítséget a szülőktől is, hiszen mindannyiunknak fontos, hogy gyermekink esztétikus környezetben lehessenek.

            Májusban a gyermekhét megszervezésében és lebonyolításában szeretnénk segitkezni.

A fent leírtak a főbb terveink erre a tanévre, de bármiben szívesen segítünk az óvoda dolgozóinak és reméljük, hogy minden kedves szülő igyekszik támogatni minket továbbra is.

 

Gábor Csilla, a Szülői Szervezet elnöke


ALAPÍTVÁNYI HÍREK…

 

            Intézményünket segítő szervezetünk, Az Egészséges Balatonszemesi Óvodásokért Alapítvány kuratóriuma megújult. A több évi elnöki pozíciót betöltő Androsics Ferenc lemondott tisztségéről egyéb teendői miatt.

A kuratóriumi tagok közül sok éves tevékenység után távozik Benedekné Borbély Judit, Olajos Magdolna (korábban Rozinka Lajosné) és Kovács Erika. Köszönjük nekik, hogy vállalták a megbízatást, az üléseken való részvételt. Javaslataikkal segítették a munkát.

Intézményünk az elmúlt évek során számtalan alkalommal kapott segítséget az alapítványtól: fejlesztő eszközök beszerzésére, úszásoktatáshoz való hozzájárulás, Mikulás ajándék, Karácsonyra a csoportoknak játékok beszerzése, interaktív tábla beszerzéséhez való hozzájárulás…

Helyükre fiatalos lendülettel rendelkező személyek kerültek. A kuratórium mostantól három személyből áll, számuk a következő években gyarapodhat, ha olyan agilis, tevékeny támogatókat találnak, akik eredményesen segíthetik az alapítvány munkáját.

Új elnök Szentiványi – Gerencsér Adél lett, új tagok Záros Fanni, a régiek közül pedig Gáspárné Kulcsár Brigitta jelenti a folytonosságot.

Kívánjuk, hogy munkájuk következtében az alapítvány vagyona gyarapodjon, így szolgálva az intézménybe járó gyermekek hatékonyabb nevelését!

                                                                                                                        Szentiványi Jánosné intézményvezető   





Őszi finomságok – Egészséges életmód                                  

 

        Véget ért a nyár, megérkeztek a hűvös, egyre rövidülő napok. Az óvoda, az iskola, a munkahelyi hajtás miatt ilyenkor megnő az energiaszükséglet. A téli hónapokra való felkészülés és a megbetegedések elkerülése is megkívánja, hogy táplálkozásunkat az évszaknak megfelelően alakítsuk. Hangolódjunk az őszre az idényzöldségekből – és gyümölcsökből készült egészséges ételekkel.

Az ősz gyümölcsei

Fogyasszunk minél többet az évszak gyümölcseiből. Itt az idő, hogy még a fagyos téli hónapok előtt feltöltsük vitaminkészletünket a szőlő, a körte, az alma és a szilva segítségével. Ezeket a gyümölcsöket ásványi anyag – és vitamintartalmuk miatt főként nyersen érdemes fogyasztani, frissítő hatása miatt lehetőleg délelőtt, legalább egy órával a főétkezés előtt.

Közvetlenül evés után elfogyasztva a gyümölcs rothadni kezd a gyomorban, akár extrém gázképződést is okozhat. Ha viszont a főétkezés előtt esszük, a gyümölcsben levő vitamin – tápanyag könnyebben felszívódik és még az emésztést is elősegíti. Akár leves helyett is választhatjuk kb. egy órával az ebéd előtt. Főve is ehetjük őket, ízletes őszi gyümölcsleves formájában, de akár frissítő salátát is készíthetünk belőle.

Az őszi menüből a zöldségeket se hagyjuk ki

A csonterősítő kelkáposzta, a béta – karotinban gazdag sütőtök, az immunerősítő sárgarépa és a c- vitamin-bomba káposzta fogyasztása mindenképpen ajánlott. Nyersen remek salátát készíthetünk belőlük, így a vitamintartalmukból semmi sem vész el. Bár tápanyagaik egy része hőkezelés hatására lebomlik, sütve – főzve is fogyaszthatjuk őket, hiszen élelmiszerrostokban dúsak és nagyon ízletesek.

RÉPASALÁTA:

Hozzávalók: 2 szál sárgarépa, 1 kis fej zellergumó, 20 dkg zsírszegény sajt, 2 dl tejföl, egy kevés Oliva olaj, só, bors.

Elkészítés: A répát, a zellert, a sajtot lereszeljük, majd egy tálba összekeverjük. A tejfölt sóval, borssal ízesítjük, elkeverjük az olajjal és egy órára a hűtőbe tesszük.

 

SÜTŐTÖKÖS TÉSZTA:

Hozzávalók: 1 közepes sütőtök, 1 kis üveg paradicsomkonzerv, 1 gerezd fokhagyma, 1kis fej hagyma, kevés olaj, só, oregánó, kakukkfű, bors, egy csomag durumtészta, 20 dkg reszelt sajt.

Elkészítés:A tököt kis kockára vágva a tököt megsütjük. A hagymát felaprítjuk. kevés olajon megfonnyasztjuk, ráöntjük a paradicsom konzervet és a sülőtök kockákat. Hozzátesszük a zúzott fokhagymát, a fűszereket, majd összeforraljuk. Az így elkészült szószt a kifőzött tésztával elkeverve tűzálló tálba tesszük, megszórjuk a reszelt sajttal és rövid ideig sütjük, amíg a teteje enyhén megpirul.

MAGVAK – MAGVAZZUNK! 

            Az olajos magvak az ősz elengedhetetlen kellékei: ne feledkezzünk meg a telítetlen zsírsavak és a fontos vitaminokat tartalmazó török mogyoróról, a gazdag tápanyagtartalmú dióról és a kalciumban gazdag manduláról.

A magokat célszerű héjában beszerezni, mert az olajos magvak enzimtartalmukat igazán csak héjastól képesek megőrizni.

Együk őket naponta, de magas kalciumtartalmunk miatt mértékkel. Kiváló táplálék akár magában, csemegeként, de aprítva a reggeli müzli remek kiegészítői lehetnek.


EGYSZER VOLT, HOL NEM VOLT…

 

 

KACOR KIRÁLY                                                                

 

Volt egyszer egy szegény özvegyasszony s annak egy macskája. Ez a jószág azonban olyan falánk volt, hogy minden fazékba, lábasba belenyalt. Az asszony megelégelte a cirmos torkosságát és elverte a háztól.

         No, szegény állat mehetett világgá. Útra kelt nagy búsan, erdőn-mezőn keresztül. Egyszer egy kis hídhoz ért. Elindult a hídon által. Szembe jött vele a róka. Mindketten megijedtek egymástól, mert még sohasem láttak a másikhoz hasonló állatot. Ám a macska hamar összeszedte bátorságát és így szólt:

- Te nem ismersz engem? Én vagyok a Kacor király! Nincs az az állat, aki ne félne éntőlem. Megijedt a róka, s rögtön meghívta magához vendégségbe. Sütött – főzött neki. Ebéd után ágyat vetett Kacor királynak. A macska pedig meghagyta, hogy csend legyen, amíg ő alszik, ne zavarja senki. A róka kiment a ház elé őrködni. Arra jött egy nyúl, s a vörös bundás már messziről rákiáltott:

- Szaladj innét, mert nálam alszik Kacor király! Ha fölébreszted, vége az életednek! A nyúl fejvesztve inalt el. Menekülés közben találkozott a medvével, a farkassal, a szarvassal, akiknek mind elmesélte, amit a róka mondott. Azok is ijedten menekültek. Egyszer aztán azt beszélték, hogy meg kellene hívniuk nekik is Kacor király vacsorára. Így is tettek. A macska elfogadta a meghívást és hozzáfogott a készülődéshez. Még a bajuszát is hegyesre pödörte. Az állatok ez alatt elkészítették a vacsorát, és izgatottan várták a királyt. Meglátták az úton közeledni.

- Jaj, jaj – kiabált a nyúl – ott jő Kacor király!

- Szaladjon, ki merre lát4 – kiáltott hírtelen a medve, s azzal mindenki szétszéledt.

Hogyha azok az állatok meg nem ijedtek volna, az én mesém is tovább tartott volna.

                                                                                                                                                  Magyar népmese

Kacor király

Hallgasd meg a mesét, majd oldd meg a feladatokat




Lépésről lépésre
A barnamedve a téli szálláshelyét szeretné szemügyre venni. Segíts neki
eljutni a barlangjához!  A nyilak utasítása szerint haladj




Mókuska éléskamrái